BAABA

Marci
» Publikáció » Tételsor (1)

    01. Tétel
   
| 722 | 2015-09-15 | Marci | Hozzászólások (0)

 

Gazdaságpolitika

A gazdasági célok kijelölését, célok eléréséhez szükséges eszközök,módszerek és intézkedések összességét jelenti. Az általános politika egyik eleme, ezért az elérendő célokat az állam irányozza elő. Megvalósítása az állami vezetés feladata.

Céljai:

 • a gazdaság működőképességének biztosítása,
 • a társadalmi szükségletek magasabb szintű kielégítése
 • a társadalmi jólét kielégítése.

Részterületei:

 • pénzügypolitika
 • foglalkoztatáspolitika
 • jövedelempolitika
 • életszínvonal politika
 • külgazdasági politika
 • agrár politika
 • szociális politika

Pénzügypolitika

Olyan felső szintű döntések, intézkedések összessége, amelyek meghatározzák a pénzmozgások és pénzkapcsolatok szabályozásának céljait és eszközeit.

Feladata: a megtermelt és felhasználható javak kínálata és a piacon jelentkező vásárlóerő egyensúlyának megteremtése.

Céljai:

 • a gazdasági növekedés elősegítése
 • az infláció mérséklése
 • a gazdasági szerkezet átalakítása
 • a piaci verseny kibontakoztatása
 • a szociális védőháló kialakítása
 • az ország fizetőképességének biztosítása
 • a külgazdaság egyensúlyának kialakítása, fenntartása
 • a belső pénzügyi egyensúly megteremtése és biztosítása
 • a pénzmennyiség szabályozásával meghatározott folyamatok elérése
 • a költségvetés bevételeinek és kiadásainak szabályozása, ezzel egyensúly vagy hiány-, ill. többletszintjének meghatározása

Részterületei:

 • Monetáris politika: a pénz-,és a tőkepiacon, a pénz és hitel iránti kereslet és kínálat egyensúlyának megteremtése, a gazdaság stabilitásának megőrzése
 • Költségvetési (fiskális) politika:az állam pénzügyi terve. Évente megtervezik az állam bevételeit és kiadásait. A bevételek nagyobb része a lakosság és a vállalkozások által befizetett adókból származik. A kiadások lehetnek kormányzati,védelmi,kulturális és gazdálkodó szervezetek támogatása.
 • Devizapolitika:a nemzetközi fizetésekkel kapcsolatos politika.

A monetáris politika olyan gazdaságpolitikai tevékenység,melynek során az állam a gazdaságban lévő pénzmennyiség mértékét befolyásolja. A monetáris politikát általában meghatározott,az inflációra, a gazdasági növekedésre vagy a foglalkoztatásra vonatkozó gazdaságpolitikai célok megvalósítására használják.

A monetáris politika megvalósulásának legfontosabb eszközei:

1.Refinanszírozás:

 • A refinanszírozási hitelek nagyságának és feltételeinek szabályozásával a központi bank befolyásolni tudja a hitelintézetek műveleteit.
 • Refinanszírozási hitel a jegybank által a hitelintézetek számára nyújtott hitel.
 • A refinanszírozási hitel mennyiségének szabályozásával az MNB képes a bankrendszer likviditását befolyásolni.(keretszűkítés, keret emelés)
 • A hitelszűkítési politikát restriktív monetáris politikának, a hitelbővítést expanzív monetáris politikának nevezzük.
 • A refinanszírozási hitelkeretek két részből állnak:
 • folyószámlahitel:a bank alapvető tevékenységének likviditását biztosítja
 • likviditási hitel:a szezonális ingadozások által okozott likviditási szükségletek kielégítésére szolgál
 • A hitelek nagyságát a bankok alaptőkéjéhez viszonyítva határozzák meg.
 • Refinanszírozási műveletnek tekinthető,ha a jegybank devizaswap vagy devizabetétcsere során szabályozza a bankok likviditását.

2.Kamatláb-politika

 • A jegybanki kamatpolitika a viszontleszámítolási kamatláb változtatását foglalja magában
 • A viszontleszámítolási kamatláb az a kamatláb, amelyet a központi bank számít fel a kereskedelmi bankok számára folyósított hitelek után.
 • Ha a jegybank emeli a viszontleszámítolási kamatlábat,akkor megnő a kereskedelmi bankok refinanszírozási kamatköltsége. Ez esetben a kereskedelmi bankok arra kényszerülnek,hogy megemeljék az ügyfeleiknek nyújtott hitelek kamatlábait.
 • A kamatláb emelkedése  a hiteladósok hitelkeresletének csökkenését, ill. a forgalomban lévő pénztömeg csökkenését eredményezi.
 • Ha csökken a kamatláb,akkor az a hitel és a pénzmennyiség növekedését jelenti.
 • Viszontleszámítolási kamatláb = Refinanszírozási kamatláb

3.Nyílt piaci műveletek rendszere

 • Nyílt piaci műveletek keretében a központi bank értékpapírokat,állampapírokat forgalmaz, azzal a céllal,hogy a forgalomban lévő pénztömeget és hitelállományt szabályozza.
 • Ha a központi bank értékpapírt vásárol,akkor a kereskedelmi bankok számláján történő jóváírással fizet. Ez a művelet jegybankpénzt hoz létre, ezzel növeli a kereskedelmi bankok likviditását,így a forgalomban lévő pénzmennyiség is nőni fog.
 • Ha a jegybank értékpapírokat ad el,akkor a vételárral a kereskedelmi bankok számláját terheli,ennek következtében a forgalomban lévő pénztömeg csökkenni fog.

4.A kötelező tartalékráta rendszere

 • A likviditási rátákból fejlődött ki
 • A kötelező tartalékráta a kereskedelmi bankok tartalékának,azaz a jegybank pénzállományának és a kereskedelmi bankok betéteinek arányát írja elő.

Kötelező ráta = jegybankpénz

betétállomány

 • Jegybankképes aktívának nevezzük azokat a kereskedelmi banki eszközöket (pl. értékpapírok) ,melyek viszonylag gyorsan és könnyen jegybankpénzzé tehetők.
 • Ha a központi bank emeli a tartalékrátát,akkor arra készteti a kereskedelmi bankokat,hogy csökkentsék betéteik növekedési ütemét,azaz kevesebb pénztermelő hitelt folyósít. Ennek következtében a pénzmultipikátor csökken.

pénzmultipikátor = az újonnan keletkezett kereskedelmi banki pénzmennyiség

a jegybankpénz mennyisége

 • Ha a központi bank csökkenti a kötelező tartalékrátát,akkor a kereskedelmi bankok több pénztermelő hitelt folyósítanak,így s pénzmultipikátor nő.
 • A hitelintézet köteles a következő tartalékra vonatkozó előírásoknak naponta megfelelni.

5.Napi likviditási tartalék

 • E követelmény szerint a bankok likvid eszközökben kötelesek tartani egy meghatározott,a korrigált mérlegfőösszegük 5 % -ának megfelelő összeget.
 • E likviditási tartalék csak jegybanki pénzből, jegybankpénzre korlátlanul átváltható likvid eszközökből vagy MNB által elfogadott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból állhat.
 • A bankok a likviditási tartalékra vonatkozó előírásokat szintén naponta kötelesek megfelelni.

6.Árfolyam-politika

 • Az árfolyam-politika meghatározása a jegybank és a kormány közös feladata.
 • Hazánkban az MNB  és a kormány együtt szabályozza az árfolyamok megállapításának és befolyásolásának rendjét.

7.Váltó viszontleszámolás

 • Viszontleszámítolás: a bank folyamatos működésének biztosítása szükségessé teheti, hogy az általa leszámítolt váltót viszontleszámítoltassa. Az MNB a bank által leszámítolt váltót az esedékesség napja előtt megvásárolja

Jegybank alapvető feladatai:

 • A bank olyan üzleti vállalkozás,mely alapvetően betét- és hitelügyleteket, valamint pénzforgalmi szolgáltatásokat végez.
 • A jegybank tevékenységi köréből kikerül a gazdálkodó szervezetekkel történő kapcsolattartás, számlavezetés. Ez a kereskedelmi bankok feladata.
 • A kétszintű bankrendszer szerkezetéből adódóan a jegybank csak a kereskedelmi bankkal van kapcsolatban.
 • Ugyanakkor belép a jegybank tevékenységi körébe a kereskedelmi bankszektor irányításának feladata. Ezt nevezzük monetáris irányításnak.

A jegybank funkciói:

   1.Készpénzkibocsátás

 • A jegybank névadó funkciója a készpénzkibocsátás,az emisszió.
 • A központi bank feladata a bankjegyek kibocsátása, az érmeverés azonban a kincstár jogosultsága.
 • Azonban az érmeállomány kis mennyisége miatt a „munkamegosztástól” eltekintenek,így a készpénzkibocsátás egészét az MNB funkciói között veszik számon.

   2.A „kormány (állam) bankja” funkció

 • A jegybank vezeti az állami költségvetés számláit,lebonyolítja a fizetéseit.
 • A MÁK megalakulásával a jegybank és az állam számlavezetése módosult.

3.A „bankok bankja” funkció

 • A kétszintű bankrendszerben a kereskedelmi bankokkal tartja közvetlenül a kapcsolatot. Ez a jegybank „végső hitelező” funkciója,ami azt jelenti,hogy a központi bank a kereskedelmi bankok által az ügyfeleknek nyújtott hitelt refinanszírozza,vagyis jegybankhitelt nyújt a kereskedelmi bankok számára.
 • Befolyásolja a kereskedelmi bankok működését.

4.A forint értékállandóságának biztosítása

 • Az MNB-t tekintjük a hazai valuta értékállandósága őrének.
 • A forint értékállandóságának van egy belső és egy külső összetevője.
 • A forint belső stabilitása azt jelenti,hogy az MNB a „hivatalos felelőse” az infláció alakulásának,az inflációellenes küzdelemnek.
 • A külső stabilitás a forint árfolyamának változatlan szinten tartását jelenti,(egységnyi forintért ugyanannyi dollárt,eurót stb. lehessen vásárolni)
 • Reálárfolyam a normálárfolyam és az árszínvonal hányadosaként alakul.
 • A forint normálárfolyamának fel, ill. leértékelése az árfolyam abszolút változását jelenti.
 • Az MNB naponta közzéteszi a forint hivatalos árfolyamait.

5.Külgazdasági feladatok

 • Gyűjti a valuta,deviza és aranykészleteket.
 • Az MNB a devizagazdálkodás központi szerve,feladatait az aktuális devizagazdálkodásról szóló jogszabályok határozzák meg.

6.Gazdaságpolitikai tanácsadó funkció

 • A központi bank köteles az adott ország kormányával együttműködni a gazdaságpolitika kidolgozásában, ill. végrehajtásában.
 • E funkció keretében az MNB véleményezi a kormány gazdaságpolitikáját,konzultációkat folytat a Pénzügyminisztériummal, és együttműködik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével.(PSZÁF) A jegybank e funkciója a véleményező szerepkörre korlátozódik.
 • További feladatai:
  • Ellátja a nemzetközi pénzügyi szervezetek működéséből adódóan ráháruló feladatokat
  • Kialakítja az országos fizetési és elszámolási rendszert
  • Szabályozza a pénzforgalmat
  • Jegybanki információs rendszert működtet
  • Jegybanki ellenőrzést végez

 

Az MNB szervezeti felépítése

 • 1924. május. 24.-én alapították
 • Az MNB „RT” formában működő önálló szerv.(Specialitása,hogy a jegybanki törvény felhatalmazása alapján az „RT”-t nem köteles használni)
 • Az MNB szervezetileg több egységből áll:
 • Egyrészt az RT-re jellemző szervezeti egységekből:közgyűlés,igazgatóság,felügyelőbizottság
 • Másrészt  kizárólag a jegybank felépítéséből adódóan: a jegybanktanácsból

Közgyűlés

Feladatai:

 • Az alapszabály megállapítása és módosítása
 • Az alap és tartaléktőke meghatározása
 • A mérleg-, a vagyon-,és az eredménykimutatás megállapítása
 • Az eredmény felosztása
 • Az igazgatóság választott tagjai és a könyvvizsgálók megválasztása,visszahívása
 • A kiemelt vezetők díjazásának megállapítása

 

Jegybanktanács

Az MNB legfőbb monetáris politikai irányító szerve,amely határoz az MNB éves monetáris politikai irányelveiről,a jegybanki politika eszközeinek módosításáról ideértve az árfolyam-politikai  intézkedéseket is

Igazgatótanács

Feladata,hogy segítse az elnököt munkája ellátásában.

Az igazgatóság az elnökből,az alelnökből választott igazgatósági tagokból áll.

Felügyelőbizottság

 • Az MNB ellenőrző szerve.
 • Az MNB közvetlenül az Országgyűlés alá rendelt szerv.
 • Ez a közvetlen felelősségi viszony erősíti a központi bank függetlenségét.
 • Az Országgyűlés felügyelete abban nyilvánul meg,hogy az MNB elnöke évente beszámol az Országgyűlésnek ill. bemutatja az MNB éves monetáris politikai irányelveit.
 • Az MNB élén elnök áll,akit a Miniszterelnök javaslatára a Köztársasági elnök nevez ki 6 éves időtartamra, ill. ő is menti fel. Ugyanez az eljárás az MNB alelnökei megválasztásakor is.
 • A bankelnök 6 éves kinevezése azt a célt szolgálja,hogy az MNB a négy éves kormányzati ciklustól függetlenül tevékenykedjen, és a jegybanki irányítás hosszabb távon stabil maradjon.
 • Az MNB részt vesz a kormány gazdaságpolitikai programjának kialakításában.
 • Az MNB feladatai ellátása során együttműködik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével.
 • A hitelintézetek alapvető tevékenységét illető felügyeleti engedély csak az MNB-vel egyetértésben adható ki.

 

 

  Címkék:  

Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]

6.11., Vasárnap