BAABA

Marci
» Publikáció » Tételsor (1)

    04. Tétel
   
| 306 | 2015-09-15 | Marci | Hozzászólások (0)

 

Aktív bankügyletek – aktív műveletek

Aktív bankügylet során a pénzintézet pénzkihelyezést végez, tehát követelése keletkezik.

Aktív bankügylet keretében a bank pénzkihelyezést végez , így követelése keletkezik. A gazdasági folyamatok zavartalanságát biztosítják a bankok azzal, hogy a passzív bankügyletek keretében összegyűjtött pénzforrásaikból hiteleket nyújtanak.

 

Hitelek

Hitelintézetek által nyújtott hitel, kölcsön.

Hitelek csoportosítása

I.A pénztömeg nagyságára gyakorolt hatás szerint

1. Jegybanki hitel (számlapénzt és készpénzt teremt)

2. Kereskedelmi banki hitel (számlapénzt teremt)

3. Bankközi hitel (repo hitel)

II.A hitelfelvevők köre szerint

1.Vállalkozói hitelek

-Nyitott hitelkeret

-Rulírozó hitel

-Áthidalási hitel

-Forgótőke hitel

-Beruházási hitel

2.Lakossági hitel

-Fogyasztói hitel

-Áruvásárlási kölcsön

III.A hitelek tartalma szerint

1.Pénzhitel

-Személyi hitel

-Reálhitel

2.Kötelezettségvállalási hitel

-Kauciós hitel

-Elfogadmány hitel

-Akkreditív hitel

IV.A hitelek fedezete szerint

1.Fedezet nélküli

-Ügyféllimit

-Negatív pledge

-Name-lending

2.Fedezettel bíró hitel

-Személyi biztosítékokkal rendelkező hitel

-Dologi biztosítékokkal rendelkező hitel

V.A hitelek lejárata szerint

1.Rövid lejáratú (éven belüli)

2.Középlejáratú (1-5 év)

3.Hosszú lejáratú (5 évnél hosszabb)

 

 • Bankkölcsön: Hitelintézet által nyújtott, pénzben folyósított kölcsön.
 • Nem bankkölcsön: Ideiglenesen szabad pénzeszközeikből a nem üzletszerűen pénzügyi szolgáltatásokat végző személyek is nyújthatnak eseti jelleggel kölcsönt.
 • Kereskedelmi hitel: Egymással áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozók által adott halasztott fizetés, vagy előleg.
 • Halasztott fizetés: Az ellenszolgáltatás a szolgáltatás teljesítése, az áru átadása után meghatározott idő elteltével válik esedékessé.
 • Előleg: Olyan fizetés, amely időben megelőzi a szolgáltatásnyújtás megkezdését, illetve az áru átadását.
 • A kölcsön díjtételei

-Ügyleti kamat

A hitelező által az adós rendelkezésére bocsátott pénz használatáért fizetendő díj, amely tartalmazza a hitelező kockázatvállalási díját is.

-Késedelmi kamat

A hitelezőnek jár az alábbi esetekben:

-az adós által az esedékességkor meg nem fizetett törlesztő részlet után

-vissza nem fizetett pénzkölcsön összege után

-esedékességkori kamat megfizetésének elmulasztásakor

 • Díjak

-tanácsadási díj

-hitel-, kölcsönbírálati díj

-rendelkezésre tartási díj

-folyósítási díj

-garanciadíj

 • Nyitott hitelkeret: A bank a vele állandó pénzügyi kapcsolatban lévő, első osztályú adósnak minősülő ügyfelének biztosítja. A bank a nyitott hitelkeretből hitelt a hitelkeret összegéig nyújt. Az adós az igénybe vett hitelt egy összegben fizeti vissza.
 • Rulírozó hitel: A rulírozó hitelkeret terhére felvett kölcsön csökkenti a hitelkeretet, de a visszafizetett kölcsönt a jogosult a hitelkeret nyitvatartási idején belül a hitelkeret felső határáig újból igénybe veheti. A rulírozó hitel a vállalkozó átmeneti vagy szezonális tőkeszükségletét finanszírozza.
 • Rendelkezésre tartási jutalék: Alapját és a kamatnapokat attól függően határozzák meg, hogy a rendelkezésre tartási jutalékot nyitott hitelkeret, vagy rulírozó hitelkeret után számítják.
 • Áthidalási hitel: Az átmeneti forráshiány megszüntetésére, a rendkívüli beszerzésekre forrást jelentő, eseti jellegű, rövid lejáratú hitel. Esedékességkor a hitelt egy összegben kell visszafizetni.
 • Forgótőke hitel: Lehetővé teszi a nettó forgótőkével finanszírozott forgóeszközök bővítését. A finanszírozás tárgyául szolgáló eszközök lekötési ideje határozza meg a forgótőke hitel lejárati idejét. Visszafizetésének forrása az adózott nyereség, illetve újabb hosszú lejáratú hitel.
 • Beruházási hitel: Lehetővé teszi az immateriális javak és a tárgyi eszközök bővítését.
 • Céljellegű: a bank meghatározott befektetési célokra nyújtja.
 • Fogyasztási kölcsön: Természetes személy részére pénzben adott, felhasználási célhoz nem kötött kölcsön.
 • Folyószámlahitel: A hitelintézet meghatározott időtartamra, meghatározott összegű hitelkeretet tart nyilván ügyfele pénzforgalmi számláján. A hitelintézet a számláról a hitelkeret terhére és összegéig kifizetéseket teljesít.
 • Forgalmi szemléletű hitelezés: A hitelintézet pénzforgalmi számlát vezet ügyfelének, amelyben lebonyolítja ügyfele pénzforgalmát, és nyilvántartja hiteltartozását.
 • Számlahitel: A hitelintézet a hitelkeretet ügyfele hitelszámlájára könyveli. A hitel felhasználásakor a bank a hitel összegét átkönyveli ügyfele pénzforgalmi számlájára.
 • Állományi szemléletű hitelezés: A bank a hitelállományt ügyfele nevén nyitott hitelszámlára könyveli. A hitelállományból a felhasználás a pénzforgalmi számlán jóváírással, a visszafizetés terheléssel történik.
 • Kauciós hitel: A bank kezességet vállal ügyfele tartozásáért. A kaució meghatározott pénzösszeg letétele biztonságul valamely kötelezettség keletkezése esetére, mely szerződésszegéskor következik be.
 • Elfogadmány hitel: A bank meghatározott pénzügyi keretet bocsát ügyfele rendelkezésére, és hozzájárul ahhoz, hogy a keret felhasználásaként ügyfele a bankra váltókat intézvényezzen.
 • Akkreditív nyitás: A bank nem visszavonható kötelezettséget vállal arra, hogy ügyfele számlája terhére, harmadik személy javára meghatározott összegben fizetéseket teljesít.
 • Hiteldíj tartalma

-kölcsönszerződésben meghatározott kamat

-folyósítási jutalék

-minden egyéb költség, kivéve:

-prolongálási költség

-késedelmi kamat

-biztosítási díj

-garanciadíj

-olyan költségek, amelyek a kölcsönszerződés nem teljesítéséből származnak.

 

A hitelezési eljárás menete:

1.Kapcsolatfelvétel a bankkal.

2.A hitelezés feltételeinek megismerése

3.A hitelkérelem összeállítása, benyújtása a bankhoz

4.A hitelkérelem megtárgyalása a bankkal

5.A bank döntése

6.A szerződés megkötése

7.A hitel folyósítása

8.Folyamatos ellenőrzés a bank által

9.Törlesztés és kamatfizetések elszámolása              

Hitelkérelem tartalma:

Vállalkozás esetén:    

-vállalkozás neve ,címe

-kért hitel jellege,futamideje,összege

-mellékletként csatolni kell:

-vállalkozás mérlegét

-eredménykimutatását

-cash-flow-elemzését

-üzleti tervét               

Természetes személy esetén:

-az adós neve,lakcíme,

-iskolai végzettsége

-családi helyzete

-munkahelye,annak címe

-jövedelme

-igényelt összeg                     

Adósminősítés:

Vállalkozás esetén:

-megvizsgálja a saját vagyon részarányát

-likviditását közép és rövidtávon

-jövedelmezőségét

-adósságszolgálatát                

Természetes személy esetén:

-a hitelfelvevő és adóstársa havi nettó összjövedelmének 30 %-a fedezi-e a havonta fizetendő adósságszolgálatot.

-magasabb összeg esetén a bank követelhet ingatlanfedezetet,áruvásárlás esetén  maga a vásárolt áru lehet a biztosíték.

  Címkék:  

Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]

6.11., Vasárnap