BAABA

Marci
» Publikáció » Tételsor (1)

    05. Tétel
   
| 502 | 2015-09-15 | Marci | Hozzászólások (0)

 

Hitelek

Hitelintézetek által nyújtott hitel, kölcsön.

 • Faktor ügyletek

Faktorálás: Bankári biztosítékkal nem fedezett rövid lejáratú, pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése.

Szereplői:

-Faktorbank: az a hitelintézet, amely szolgáltatását eladja az áruügylet eladójának.

-Áruügylet eladója: a faktoring szolgáltatás vevője.

-Áruügylet vevője: a fizetésre kötelezett.

Alapfaktoring ügylet:

Csak az adminisztrációs szolgáltatásokat és a követelések behajtását tartalmazza.

Faktorbank szolgáltatásai:

-adminisztrációs feladatok ellátása

-ügyfele követelésének behajtása, finanszírozása

-hitelezési kockázat átvállalása

-hitelbírálat

 • Lízing ügyletek

-Pénzügyi lízing: Adásvétellel összekötött bérleti ügylet. A lízingbeadó ingatlan, vagy ingóság tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja.

Zártvégű: Lehetővé teszi, hogy a lízingbevevő a lízingelt dolgon tulajdont szerezzen.

Nyíltvégű: A lízingbevevőnek közvetlenül nem biztosít tulajdonszerzési jogot.

-Operatív lízing: Ide tartozik minden olyan lízingügylet, amely nem minősül pénzügyi lízingnek. A lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint megvásárolja, vagy előállítja a lízingügylet tárgyát képező eszközt. Közvetett lízing esetén a lízingbeadó vásárolja az eszközt. Közvetlen lízing esetén a lízingbeadó állítja elő az eszközt. A lízingbevevő a lízingelt eszközt a lízing időtartamának végén köteles a lízingbeadónak visszaszolgáltatni.

 • Forfait: bizonyos dolgokról való lemondást jelent .

A forfetírozást általában a külkereskedelmi áruszállítás,export-import ügyletek fedezésére szokták felhasználni. Az ügylet közép-, illetve hosszú lejáratú követeléssorozatok visszkereset nélküli megvásárlását jelenti diszkontáron. Itt a bank a követelés egészét megvásárolja, és nincs visszakövetelési lehetősége vagyis a kockázat egészét magára vállalja.

 

Biztosítékok:

I. Személyi biztosítékok

 a. Kezesség

-Egyszerű kezesség

-Készfizető kezesség

-Váltókezesség

b. Bankgarancia

c. Bank által adott fedezetigazolás

II. Tárgyi biztosítékok

 a. Zálog

-Jelzálog

-Kézizálog

b. Óvadék

c.  Engedményezés

 • Kezesség: A kezes arra vállal kötelezettséget, hogy ha a fizetésre kötelezett esedékességkor nem fizet, ő maga fog helyette a jogosultnak fizetni.
 • Egyszerű kezesség: A hitelező követelése behajtása érdekében először az adóst keresi fel, és csak akkor fordulhat a kezeshez, ha az adóssal szemben indított eljárás eredménytelen.
 • Készfizető kezesség: A készfizető kezes fizetési kötelezettségének teljesítését nem teheti függővé attól, hogy a hitelező milyen intézkedéseket tett követelése behajtása érdekében, és azok milyen eredménnyel jártak.
 • Váltókezesség: A kezes a váltó valamelyik szereplőjéért vállal kezességet.
 • Egyenes váltóadósi kötelezettség: A váltókezes a saját váltó kiállítójáért, vagy az idegen váltó elfogadójáért vállal kezességet.
 • Megtérítési váltóadósi kötelezettség: A kezes a váltó kibocsátójáért, rendelvényeséért, forgatmányosáért vállal kötelezettséget.
 • Bankgarancia: Ha a bank a bankgaranciát adja, akkor garanciavállalásával hitelt nyújt a bankgaranciával rendelkező vállalkozónak. Ha a bank a garanciát kapja, akkor a hitelfelvevő a hitelező banknak egy másik bank garanciavállalását adja át biztosítékul.

Bankgaranciával a bank önálló fizetési kötelezettséget vállal harmadik személy      kötelezettségeiért.

 • Bank által adott fedezetigazolás: Tanúsítja, hogy a bank a fizetésre kötelezett ügyfelének pénzéből olyan összeget, amennyi ügyfele jövőben esedékes fizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, zárolt számlán tartja, és a számláról fizetést csak a fedezetigazolásban meghatározott jogcímen teljesít.
 • Zálog: Az adós zálogszerződésben meghatározott vagyontárgyait a hitelezője javára leköti. A hitelező fedezetet kap a később esedékessé váló követeléseinek kielégítéséhez, ha követelését az adós esedékességkor nem teljesíti.
 • Jelzálog: A tartozás biztosítéka ingatlan. Jelzáloggal csak pénzkövetelés biztosítható. A jelzáloggal terhelt ingatlant a zálogjogosult nem veheti birtokába, nem szedheti annak hasznát.
 • Kézizálog: Kézizálog fedezete mellett nyújtott hitel a lombard hitel. Tárgya ingóság. A kézizálog jogosultja köteles a zálog tárgyát képező dolgot megőrizni, és azt a kézizálog megszűnésekor visszaszolgáltatni.

 

 • Bankhitelt biztosító zálogjog:

Tárgya:

-anyag

-befejezetlen termék

-félkész termék

-árukészlet

-ingatlan kivételével tárgyi eszköz

-jövőbeli, vagy még lábon álló termés

 • Óvadék: Dologi biztosíték.

Tárgya:

-készpénz

-takarékbetétkönyv

-értékpapír.

A hitelező közvetlenül felhasználhatja az óvadékot követelésének kielégítésére. Ha a fizetésre kötelezett nem fizet, akkor az óvadék fedezetet biztosít a jogos követelésre.

Követelések engedményezése: Lehetővé teszi, hogy a követelés jogosultja követelését egy harmadik személyre átruházza.

Tárgya: minden fennálló, jövőben esedékes, lejárt követelés, kivéve azokat, amelyek a jogosult személyéhez kötöttek.

 

A biztosítás: azon az alapelven működik, hogy az esetlegesen fellépő biztosítási események kiegyenlítése azokból az összegekből történjen, amelyeket az összes biztosított befizetett.

 • A biztosítás egy összetett tevékenység, melynek célja:

- a biztosítottak érdekeinek védelme

- az öngondoskodás ösztönzése

- a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése

- a biztosítás és a biztosítók nemzetgazdaságban betöltött szerepének erősítése

- a biztosítási piac működőképességének, megbízhatóságának, a biztosítási tevékenység garanciájának erősítése

- a biztosítási tevékenység egységes, a vállalkozás szabadságát, a piaci szereplők versenyképességét és versenyegyenlőségét garantáló szabályozása

- a biztosítási rendszer megbízható működését szolgáló felügyeleti rendszer továbbfejlesztése a biztosítók kármegelőzésben vállalt szerepének elősegítése érdekében.

 • A biztosítási szerződés kétoldalú jogügylet.
 • A biztosítási szerződés tartalma:

a) a biztosítási esemény meghatározását, az alkalmazott kizárásokat;

b) a biztosítási esemény bejelentésének módját, határidejét;

c) a díjfizetésre, és a szerződő félnek, a biztosítottnak, a kedvezményezettnek a szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire, azok teljesítésének módjára, idejére, teljesítésük elmaradásának következményeire vonatkozó rendelkezéseket;

d) a biztosító szolgáltatásának megjelölését, a teljesítés módját, idejét, külön feltételeit, a biztosító mentesülésének vagy szolgáltatása korlátozásának feltételeit;

e) értékkövetés esetén annak részletes szabályait;

f) a szerződés megszűnése esetére a szerződő fél, a biztosított, a kedvezményezett jogait és a biztosító kötelezettségeit;

g) a biztosítási szerződés felmondásának feltételeit,

h) betegség-, baleset- és felelősségbiztosítás esetén – ha járadékfizetéssel jár – a járadék tőkésítésének szabályait;

i) az egyes igények elévülési idejét;

j) a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat;

k) a biztosító címét;

l) a biztosítás tartamát és a biztosítási időszakot;

m) a kockázatviselés kezdetét;

n) a szerződésre alkalmazandó jog meghatározását.

 • A biztosítási díj elemei:

-kockázati ( nettó)

-költségpótlékok

-nyereségpótlékok

 

Biztosítási ágazatok és fajtái:

-élet és nem élettípusú biztosítások( balesetbiztosítás, betegbiztosítás,egészségbiztosítás)

-direkt és viszontbiztosítások( technikai biztosítások, gépjármű biztosítások, vagyon, állatbiztosítás, szállítmányozás, lakás, vállalkozás)

-felelősségbiztosítások

Életbiztosítások: Mindig valakinek a személyét érinti. Egy-egy konstrukciót többféle szempont együttes alkalmazásával lehet meghatározni.

Csoportosítások:

Az életbiztosítás célja szerint:

-kockázati haláleseti biztosítás

 -elérési biztosítás

-vegyes(kombinált) biztosítás

-fix term (meghatározott időpont) biztosítás

A szerződéssel összefüggő időtényezők szerint:

a díjfizetés időpontja ill. tartalma alapján

-egyetlen időponti

-meghatározott időtartamra szóló

-élethossziglani

a biztosító szolgáltatási kötelezettsége szerint

-várakozási idő nélküli

-várakozási időt is kikötő

-egységes várakozási idejű

-u.n. opciós várakozási idejű

-díjmentesítéses biztosítások

A szolgáltatási kötelezettség módja szerint:

-összeg- vagy tőkebiztosítások

-járadékbiztosítások

A biztosított személyek száma szerint:

-egy személyre kötött

-kölcsönös életbiztosítások

-csoportos életbiztosítások

A díjfizetés technikája alapján:

-egyszeri díjas

-visszatérő díjas

A biztosítási tartalékképzés szempontjai alapján:

-hozadék-visszatérítés rendszerű

-hozadék-visszatérítés nélküli rendszer szerinti

 

Nem élet típusú biztosítások

Balesetbiztosítások

A minősítéshez négy tényező szükséges:

-külső erőbehatás

-hirtelenség

-akaraton kívüliség

-testi tényező

Csoportosítások:

A biztosítottak köre szerint:

-egyéni

-csoportos

A biztosítási kötelezettség szerint:

-általános

-speciális

A biztosítási kötelezettség tartalma szerint:

-baleseti halálbiztosítások

-rokkantsági biztosítások

-vagyon- és jövedelemveszteség pótlását szolgáló biztosítások

A szerződők köre szerint:

-azonos foglalkozásúak

-azonos munkahelyűek

-hasonló beosztásúak

-az azonos területi egységben lakók,dolgozók stb. biztosításai

A szolgáltatás módja szerint:

-egy összegű

-járadék jellegű

A díjfizetés módja szerint:

-egyszeri díjas

-folytatólagosan fizetendő díjas

Betegbiztosítások:

Legfontosabbak:

-teljes(univerzális)betegbiztosítás

-kiegészítő betegbiztosítás

-önálló betegbiztosítás

-várakozási idővel összefüggő betegbiztosítás

-egészségvédelemmel összefüggő betegbiztosítás

Egészségbiztosítások:

Két fő csoportja van

Egyéni egészségbiztosítások

-kórházi költséget fedező biztosítások

-az operációs költségek biztosítása

-a vizsgálatok költségeinek biztosítása

-a munkaképtelenség miatti jövedelem kiesés biztosítása

-ápolási biztosítások

Csoportos egészségbiztosítások:

-az alapvető kiadásokra fedezetet nyújtó biztosítások

-a fontos kiadások biztosítása

-a csoportos munkaképtelenség miatti jövedelempótló biztosítás

-fogászati kezelést fedező biztosítások

-nemzetközi szervezetek által nyújtott csoportos egészségbiztosítások

Direkt-és viszontbiztosítások

Technikai biztosítások

Csoportjai:

-gépi elektronikai eszközök biztosításai

-tevékenységekhez kapcsolódó biztosítások

-szerelési biztosítások

-fővállalkozói biztosítások

-az üzemszünet biztosítás

Gépjármű-biztosítás

A gépjárművekkel kapcsolatban keletkezett károkra nyújt fedezetet.

Két biztosítási fajtára van igény:

-Casco biztosítás:a gépjárművet érintő károkra nyújt fedezetet

-Felelősségbiztosítás:másnak okozott károkra nyújt fedezetet

Vagyonbiztosítások

Magánbiztosítás

-az elemi károk biztosítása (tűz,vihar,fagy,víz,jégkár stb)

-üvegtörés-biztosítás

-tűz miatti üzemszünet-biztosítás

-vezetékes károk biztosítása

Állatbiztosítások

-élőállat-biztosítás

-vágóállat-biztosítás

Szállítmánybiztosítások

Tengeri szállítmánybiztosítás

-tengeri szállítóeszköz-biztosítás

-áruszállítmány-biztosítás

-a szállítók felelősségbiztosítása

-az elmaradt jövedelem biztosítása

Szárazföldi szállítmánybiztosítás

-belföldi szállítmánybiztosítás

-bizományosi szállítmánybiztosítás

-különleges szállítmányok biztosítása

-szállítással és hírközléssel összefüggő biztosítások

-a szállítmánybiztosítások különleges fajtái

Lakásbiztosítások

Vállalkozási biztosítások

Lehetnek:

-általános felelősségbiztosítás

-a munkavállaló és munkáltató felelősségbiztosítása

-a vállalkozók gépjármű biztosítása

Felelősségbiztosítások

Legfontosabb típusai:

-tulajdonosi felelősségbiztosítás

-termékfelelősségi biztosítás

-szakmai felelősségbiztosítás

  Címkék:  

Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]

6.11., Vasárnap