BAABA

Marci
» Cikkek » -Tételsor- » Tételsor1

    15. Tétel
   
| 1893 | 2015-05-10 | Marci | Hozzászólások (0)

 
 • Az adó fogalma: „Az adó az állam által jogszabályban, egyoldalúan megállapított, kényszer                          útján behajtható, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, folyamatos vagy                            egyszeri fizetési kötelezettség, állami bevétel.”
 • Adóztató:aki az adót beszedi: Állam

                                                             Önkormányzat

 • Adó alany:     Az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan

                        valamely adóról szóló törvény adókötelezettséget állapít meg.

 • Az adó tárgya: Az a dolog, jog, jogosultság, tény, tevékenység, amely adófizetési                                      kötelezettséget von maga után. (ami alapján az adót fizetni kell)
 • Az adó alapja: Az adótárgynak pénzzel vagy más természetes mértékegységgel kifejezett                         mennyisége, amelynek alapján a fizetendő adó összege meghatározható.                                       Pl.: Áfánál: termék vagy szolgáltatás ellenértéke
 • Az adó mértéke:  Azt fejezi ki, hogy az adóalap vagy annak

                                          egysége után mennyi adót kell fizetni.

 • Az adómértéket az adóalapra kell vetíteni és így alakul az adó összege.
 • Adómérték lehet: adókulcs vagy adótétel

                                               Adó kulcs, ha az adóalap egészére vonatkozik %     ÁFA, TA, SZJA

                                               Adótétel, ha az adóalap egy részére vonatkozik

                                                                       természetes mértékegységben (kg, liter, db)

 • Az adó jellemzői:      -Lineáris:az adókulcs vagy adótétel fix vagy állandó(pl.: ÁFA)

                                               -Progresszív:

                                                           -Sávos:arányosan emelkedik  (pl.: SZJA)

                                                           -Lépcsős:(pl.: átalányadó) ez már nincs!!!!!

 • Az adó lehet:

                        Közvetlen az adót az adó alany nem háríthatja át (EVA, EKHÓ, SZJA,)

                        Közvetett a fizetésre kötelezett nem fizeti, áthárítja másra (ÁFA)

 • Adómentesség: jogszabályban megengedett kivétel az általános adókötelezettség alól.
 • Adókedvezmény: az adó meghatározott részének elengedése.
 • Adóhatóság:  az adóztatót képviselő szervezetek /APEH, VPOP, Illetékhivatal,                                       Önkormányzat jegyzője/.
 • Adóbevallás: az a kimutatás, amelyből megállapítható az adóalany fizetési kötelezettsége.
 • Adókötelezettség:   a törvényben előírt kötelezettségek.

 

Sorolja fel az adókötelezettség elemeit és értelmezze azokat!

 • Adókötelezettség:     

            Bejelentési kötelezettség: (mit szeretnék….)

                        Egy  adott tevékenységet bejelentés alapján lehet végezni,bejelentéskor adószámot                        kap a vállalkozás ,amely birtokában dolgozhat.

            Adó megállapítási kötelezettség:

                        Az adózó: önadózással,

                        a munkáltató,kifizető:adólevonással,

                        az adóhatóság:bevallás alapján kivetéssel állapítja meg az adót.

                        Fontos az önellenőrzés,amely helyesbítést ill.hibák feltárását jelenti

                        Az elévülés 5 év

            Adó bevallási kötelezettség:(áfa, vám, lakásvásárlás…)

                        Adóbevallás benyújtása a bevallási határidőt figyelembe véve

                        A bevallást ehhez használható formanyomtatványon kell benyújtani                      

            Adó-és adóelőleg fizetési kötelezettség:

                        Általában egy-egy időszakot érint adóbevallási idő alatt

                        Határidőn belüli fizetések megtétele adóelőleg fizetés esetén

            Bizonylatok kiállítási és megőrzési kötelezettség:

                        A bizonylatokat ki kell állítani

                        Ezek ellenőrizhetőek legyenek

                        Számviteli törvényt figyelembe kell venni

                        Elévülésükig meg kell őrizni a bizonylatokat(nyugta,számla)

            Nyilvántartások vezetési kötelezettsége:

                        Könyvelésnél,bevételi nyilvántartásnál,számlakönyvnél,pénztárelszámolási könyvnél

                        Legyen az iratok megőrzésének helyesbítés

                        És ellenőrizhetőek legyenek  

            Nyilatkozat tételi kötelezettség:

                        Az adóhatóság felszólíthat nyilatkozat tételre, a tv. előírhatja                      

            Adatszolgáltatási kötelezettség:

                        Magánszemélyekre vonatkozik,kifizetett összegekről adóbevalláskor

                        Kötelező

                        Adóhatóságnak szolgáltatnak adatokat

                        Adótitok

Mutassa be az adóhatóságokat!

 

 • Adóhatóság:  az adóztató nevében eljáró szerv

            Feladata:        1. az adót, illetve költségvetési támogatást megállapítja, kiutalja

                                   2. az adót beszedi és végrehajtja

                                   3. adókötelezettség teljesítését ellenőrzi, és megsértését feltárja

                                   4. az adóztatás technikai feltételeit biztosítja

 

 1. APEH (az állam bízta meg- adóhatóság):

            Feladata:        1. beszedi a Társasági adót TA

                                   2. beszedi az ÁFÁ-t ( a beszedett adóknak ez a 87%-a)

                                   3. beszedi az SZJA-t

                                   4. beszedi a játékadót

                                   5. beszedi az EVA-t

                                   6. beszedi az EKHO-t

                                   7. beszedi a rehabilitációs hozzájárulást

                                   8. beszedi a munkaadói járulékot

                                   9. beszedi a munkavállalói járulékot

                                   10. beszedi a vállalkozási járulékot

                                   11. beszedi a külön adót

                                   12. beszedi a szakképzési hozzájárulást

                                   13. beszedi az illetéket

                                   14. beszedi a nemzeti kulturális hozzájárulást

                                   15. beszedi a környezet terhelési díjat

                                   16. beszedi a TB járulékot, EHO-t

                                   17. beszedi a magány nyugdíjpénztári tagdíjat

                                   18. beszedi a magány nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítést

                                   19. beszedi az egészségbiztosítási járulékot

                                   20. beszedi a cégautó adót

            Kiutalja:         1. fogyasztói árkiegészítést (utazás-diák, nyugdíjas, közalkalmazott….)

                                   2. egyedi termelési ár kiegészítést (hatósági árhoz)

                                   3. egyedi dotáció (egy-egy termék előállításához-szükség van rá!)

                                   4. agrártámogatások

 

2. Önkormányzati adóhatóság:  jegyző! (egy személyben) csak beszedi az adókat

 1.   Építményadó
 2.   Telekadó
 3.   Kommunális adó: vállalkozói

                                               magánszemély

 1.   Idegenforgalmi adó
 2.   Helyi iparűzési adó
 3.   Belföldi gépjárművek adóját ( ez nem helyi adó!- az Állam rendeli el)

 

3.VÁM hivatal:

       Beszedi           1. A vámot

       2. A vámkezelési díjat

       3. Vám illetéket

       4. Az importtermék fogyasztási adóját

       5. Az importtermékek általános forgalmi adóját

       6. Külföldi gépjárművek adóját (tehergépjármű)

       7. Regisztrációs adót

       8. Jövedéki adót

       9. Bérfőzési és szeszadót

       10.Környezetvédelmi termék díjat

       Kiutalja:         A jövedéki adót

       Visszatéríti:    a jövedéki adót %-ban

 

 • Az adóhatóság hatásköre: abban igazít el, hogy mely hatóság jár el.
 • Illetékesség:   azt, hogy hatáskörileg melyik szerv látja el a tényleges feladatokat
 • Adóztatás: (feladat)               Megállapítással

                                                           Bejelentéssel

                                                           Beszedéssel

                                                           Bevallással

                                                           Nyilvántartások vezetésével

                                                           Megfizetéssel

                                                           Ellenőrzés

 

Ismertesse az ellenőrzés célját és fajtáit!

            Célja:

                        Az adótörvényben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy

                        megsértésének megállapítása.

            Területei:

                        - az egyes adókötelezettségek teljesítése

                        - az illetékkötelezettségek teljesítése

                        - az adatok gyűjtése

            Az adóhatóság jogköre:

                        A hatáskörébe tartozó ügyekben az illetékességi területen folytathat ellenőrzést.

            Az adóellenőrzés alapja:

                        - a törvény szerinti szempontok

                        - az évente kiadott ellenőrzési irányelvek

                        - az adott év kiemelt céljai

                        - az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök

                         -az ellenőrzési típusok tervezett arányszámai

            Kötelező az ellenőrzés lefolytatása:

                        - a vállalkozásoknál, ha elrendelték a felszámolást

                        - az állami számvevőszék elnökének felhívására

                        - a pénzügyminiszter utasítására

                        - helyi adóknál az önkormányzat képviselő testületének határozatának alapján

            Az adóellenőrzés kiterjed:

                        - bejelentése, bevallása, bizonylati rendre, könyvvezetésre, nyilatkozattételre,

                           adatszolgáltatásra vonatkozó előírások betartása

                        - adók és költségvetési támogatások alapjának és összegének megállapítására és

                           bevallására adók és költségvetési támogatások határidőben és helyes összegben                 történő megfizetésére, illetve igénylésére

                        - az illetékkötelezettség teljesítésére

            Az adóellenőrzés helye:

                        - az adózó székhelye, telephelye

                        - az adózó ingatlana

                        - adóhatóság hivatalos helységében

            Az adóellenőrzés módja:

                        - próbavásárlás

                        - leltár felvétel

                        - az adókötelezettséget érintő adatok, tények és körülmények megvizsgálása.

            Az adóellenőrzést végző személy:

                        Az adóhatóság megbízólevelével rendelkező személy.

 

Az adóhatósági ellenőrzések általános szabályai

            Ellenőrzés kiterjedhet:

 • adókötelezettség teljesítésére
 • adóbevallás helyességére
 • az adó esedékességig történő megfizetésére

Ellenőrzések típusai:

 • bevallás utólagos vizsgálatára irányuló
 • állami garancia kiváltásához kapcsolódó
 • egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló
 • adatok gyűjtését célzó
 • illetékkötelezettség teljesítésére irányuló
 • ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzés
 • Az ellenőrzés során a tényállást mindig az adóhatóság köteles bizonyítani
 • Ellenőrzést csak akkor lehet megkezdeni, ha az adózó vagy annak képviselője, meghatalmazottja, ezek hiányában két hatósági tanú jelen van
 • Nem kell értesíteni, ha fennáll a veszély, hogy a vizsgálat alá vont iratokat megsemmisíti az adózó
 • Helyszíni ellenőrzés munkaidőben vagy 8-20 óra között
 • Becslést is alkalmazhatnak indokolt esetben
 • Jegyzőkönyv
 • 15 munkanapon belül észrevételt lehet tenni
 • Határozat - írásban

 

Ismertesse az adókötelezettségek nem teljesítéséből eredő jogkövetkezményeket!

 

A jogkövetkezményeket két csoportba soroljuk:

                  -Anyagi jellegű

                  -Nem anyagi jellegű

 

            ANYAGI JELLEGŰ JOGKÖVETKEZMÉNYEK

 • késedelmi pótlék

                                   -a mindenkori - az egyes napokra - érvényes jegybanki alapkamattal kell                                        számolni

                                   -maximum 3 évre (1095 napra) számítható fel

                                   -adóhatósági ellenőrzéskor fizetendő

 • önellenőrzési pótlék

                                   -maximum 3 évre (1095 napra) számítható fel

                                   -fizetni csak akkor kell, ha  kötelezettség növekedés keletkezik

                                   -ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzése esetén a késedelmi pótlék 75%-a                                  fizetendő

 • önellenőrzéskor fizetendő

                                   -ha pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményez, akkor a fizetendő                                pótlék mértéke 5.000 Ft, magánszemély esetén 1.000 Ft

 • adóbírság

                                   -adóhiány x 50%

                                   -adóhatósági ellenőrzéskor fizetendő

                                   -szándékos jövedelem eltitkolás (75%)

 • mulasztási bírság

                                   -magányszemély 100 eFt-ig

                                    -más adóalany 200 eFt-ig büntethető

 

            NEM ANYAGI JELLEGŰ JOGKÖVETKEZMÉNYEK

 • zár alá vétel - 12,30,60 üzemelési (nyitvatartási) napra
 • vállalkozói igazolvány bevonása
 • adószám felfüggesztés
 • üzlet bezárás
 • tevékenység végzésének felfüggesztése

           

Csoportosítsa az adókat!

Adók csoportosítása

                        1. Fogyasztást terhelő adók:ÁFA

                                                                 Jövedéki adó

                                                                 Játékadó

                                                                 Energiaadó

                        2. Jövedelemadók:SZJA

                                                   TAO

                                                   Osztalékadó

                                                   EVA

                        3. Vagyonadók és más helyi adók:Illetékek

                                                                          Helyi adók

                                                                          Gépjármű adó

                                                                          Regisztrációs adó

                        4. Céladók:Társadalombiztosítási befizetések

                                         Az elkülönített alapok adói

                                         Egyéb adó jellegű fizetési kötelezettségek

                        5. Környezetvédelmi adó:Környezetterhelési díj


Összes hozzászólás: 0
avatar

6.11., Vasárnap