BAABA

Marci
» Cikkek » -Tételsor- » Tételsor1

    20. Tétel
   
| 930 | 2015-05-10 | Marci | Hozzászólások (0)

 

Egyéni vállalkozó SZJA tv. szerinti adózása:

 1. kiadásról számlát gyűjt

2.   bevételről bizonylatot bocsát ki (összes bevételt így gyűjt)

           

                                   bevétel

növelő tételek:

                                   + EVA-ra áttérés korrekció

                                   + létszámcsökkentés miatti növelés (létszám csökken 4 éven belül,

                                       1,2-szeresét fizeti vissza a korábban igénybevett kedvezménynek)

csökkentő tételek:

                                   -létszám növelés miatti ( 01.01-i létszám nem több 10 főnél;

                         növelés*min.bér*12= bevétel csökkentő összeg. A csökkentés 16%-a de                            minimis támogatásnak minősül: 3 év vonatkozásában 200 ezer euróig vehető                                   figyelembe, kiv: áruszállítás.

                       -megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása:   (legalább 50 %-                           ban rokkant) bér összegével, de max. havonta a min. bér összegével                                                  csökkenthető

                       -tanulószerződés alapján foglalkoztatott: min. bér 24 %-ával, szakképző                               iskolával kötött szerződés alapján a min. bér 12 %-ával csökkenthető   

                                   -sikeres szakmunkásvizsgát tett továbbfoglalkoztatása, tartós munkanélküli                                                  foglalkoztatása, pártfogói felügyelet alatt álló foglalkoztatása, börtönből                                         szabadult foglalkoztatása: TB járulék összegével csökkentő

                                   -alapkutatás, kísérleti fejlesztésre fordított összeggel lehet csökkenteni, amely                                              összeg 16 %-a de minimis

                                   -kisvállalkozás beruházási kedvezménye: (250 főnél kevesebbet foglalkoztat)                                              vadonatúj tárgyi eszközt vásárol/ üzembe helyez/ felújít/ épít: erre fordított                                                   összeggel max. 30 millió Ft-al csökkenthető, ezt az összeget kizárólag                                           tevékenységére fordíthatja és 16 %-a de minimis támogatásnak számít

                                   -megfizetett iparűzési adó: dec. 31-én nincs adótartozása

                                   -fejlesztési tartalék: a vállalkozás jövedelmének 25 %-a max. 50 millió ft, ezt                                               4 éven belül fel kell használni fejlesztésre, beruházásra, ha nem, akkor 20 %-                                            al bevétel növelő

                                   -szabadalmi oltalom, mintaoltalom: 16 %-a de minimis

                                   korrigált bevétel

                       -költség (vállalkozói kivét, egyéb ktg, értékcsökkenés)

                       vállalkozói jövedelem / vállalkozói veszteség

                                                        ↓

összehasonlítja, ezután adóalapnak a nagyobbat kell tekinteni

                        (bevétel – külföldről származó bevétel – ELÁBÉ) * 2%

Így fizeti a vállalkozó a SZJA-t:

       a jövedelem 16 %-a   vagy

első 50 millió Ft után 10 %, ha:

                  -legalább 1 főt foglalkoztat

                        -bevallja az átlagos állományi létszám*min.bér 1,5-szerese*12-re járó TB járulékot

                          megelőző évi jövedelme elérte a jövedelem minimumot

                        -rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik

                        -mint vállalkozó nem vesz igénybe adókedvezményt:

                  - Kisvállalkozói kedvezmény (de minimis támogatás) : ha kizárólag üzemi célra                               tárgyi eszközt vásárol vagy beruházást hajt végre és pénzintézeti hitelből vagy                           lízing útján, akkor a megfizetett kamat 40 %-a max. 6 millió forint adókedvezmény                          illeti meg. A kisvállalkozói támogatás nem lehet több a vállalkozói bevételnek a                     vállalkozói költséget meghaladó részénél.

            + növelő a késedelmi kamat, ha a fenti kisváll. Kedv. Nem valósul meg 4 éven belül,           akkor + 20%-al növel

 

           Vállalkozói SZJA

 • adókedvezmény + késedelmi kamat

Fizetendő vállalkozói SZJA

 

Adózott jövedelem = vállalkozói jövedelem – fizetendő vállalkozói SZJA

 

Adózás utáni jövedelem

+ tárgyi eszköz ingyenes átadása 1 éven belül 100 %

                         Beszerzést köv. 1 éven túl, de 2 éven belül: 66 %

                         Beszerzést köv. 2. éven túl, de 3 éven belül: 33 %

                         Beszerzést köv. 3 éven túli átruházáskor 0 %.

+ tárgyi eszköz üzembe helyezése

-  beruházás értéke

-  üzembe helyezett tárgyi eszköz nettó értéke

-  jogszabálysértés miatti bírság és pótlék

                 Osztalék alap = vállalkozó jövedelme

                          ↓

                  Osztalék adó 25 %

 

De minimis támogatások:

 • a létszámcsökkentés miatt bevétel 16 %-a

kisvállalkozói beruházási kedvezmény 16 %-a

szabadalmi oltalom, mintaoltalom 16 %-a

kisvállalkozói kedvezmény: megfizetett kamat 40 %-a max. 6 millió Ft.

Őstermelő kistermelő : bevétele nem haladja meg a 8 millió ft-ot.

Átalányadózást kistermelő választhat.

Tételes költség-elszámolás

            Bevétel

 • bevétel 40 %-a ( kistermelői költség-átalány, ha több 8 millió ft-nál, ezt elveszti )
 • igazolt költség

őstermelő jövedelme

↓ összevonandó jövedelem: adótábla szerint adózik

 

Adókedvezmény : max. 100 ezer Ft: ha regisztrációs számot felírja

                                                     Agrár  De minimis támogatásnak minősül!!!

Ha bevétele nem haladja meg a 4 millió ft-ot és rendelkezik a bevételének legalább 20 %-át kitevő költségigazoló számlával, akkor választhat:

 • tételes költség-elszámolás

egyszerűsített bevallás helyettesítő nyilatkozat: nincs őstermelői jövedelme SZJA alapján

Ha 600 ezer ft-ot nem haladja meg a bevétele, bármit választott, a jövedelme adómentes.

90 %-os szabály

Jövedelem= bevétel * 90 %

↓ összevonandó jövedelem: adótábla szerint adózik

                  Adókedvezmény:  max. 100 ezer ft: ha regisztrációs számot felírja

                                                           Agrár De minimis támogatásnak minősül!!!

                                                         Éves összes jövedelme nem több 6 millió ft-nál

 Átalányadózás

Jövedelem = bevétel * 15 %, ha növény, vagy növényi termék az értékesítés

Jövedelem = bevétel * 6 %, ha állat, vagy állati termék az értékesítés

 

Ismertesse az eva lényegét!

Az EVA lényege:

Az EVA megfizetésével az adóalanyok mentesülnek a vállalkozói személyi jövedelemadó, társasági adó, az osztalék után fizetendő személyi jövedelemadó, valamint az általános forgalmi adó megfizetésétől. Az adó mértéke az adóalap 25 %-a.
Az EVA törvényben az adóalanyiság választására előírt feltételeknek megfelelő új adózók miden évben december 1-től december 20-ig tartó időszakban jelentkezhetnek be a törvény hatálya alá. A korábbi években már az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó adóalanyoknak nem kell ismételt bejelentést tenniük, EVA alanyiságuk folyamatosan fennáll mindaddig, míg megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek illetve nem jelzik szándékukat a kilépésről.
A törvény hatálya alá bejelentkező adózók eva alanyiság feltételeinek való megfelelését az adatlap benyújtásának időpontjában vizsgálja az állami adóhatóság. Így többek között kizáró feltétel az is, ha az adózó az adatlap benyújtásakor nem rendelkezik belföldi pénzforgalmi bankszámlával, illetve az adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál, illetékhivatalnál nyilvántartott adótartozása van.
Az adóhatóságnak az EVA alanyiság elfogadását követően az adószáma megváltozik (az adószám 9. számjegye 3-as kódértéket kap).

Az EVA-t csak az Eva-törvényben taxatívan felsorolt alanyok választhatják.
Ők a következők:
- az egyéni vállalkozó (az egyéni vállalkozók körébe tartozik a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az egyéni szabadalmi ügyvivő, az ügyvéd, a magán-állatorvos, a magán-gyógyszerész, sőt 2005-től az egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász is, ha a tevékenységet nem ügyvédi társulás tagjaként vagy alkalmazottként végzi) ;
            a közkereseti társaság;
            a betéti társaság;
            a korlátolt felelősségű társaság;
            a szövetkezet és a lakásszövetkezet;
            az erdőbirtokossági társulat;
            a végrehajtói iroda;
            az ügyvédi iroda és közjegyzői iroda;
            a szabadalmi ügyvivői iroda.

Eva választásának feltételei:

Az eva választását megelőző második évtől a következőknek kell megfelelni:

 • adóhatóság nem rendelte el jogerősen számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatti mulasztási bírság ismételt kiszabását
 • nem alakult át a két évre vonatkozóan
 • új tagok nem szereztek összesen 50%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést
 • áfa szerint nem volt kötelezett különbözet szerinti adózásra
 • nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt
 • bevételt ért el, a nem egyéni vállalkozó pedig árbevételt ért el
 • tevékenységét folyamatosan végezte
 • megelőző második évben bevétele kevesebb, mint 25 millió ft
 • választást megelőző év bevétele várhatóan kevesebb, mint 25 millió
 • választást megelőző évben nem folytat jövedéki adós tevékenységet
 • belföldi bankszámlával rendelkezik
 • dec. 20-án nincs adótartozása
 • más jogi személyiségű gazdasági társaságban nem rendelkezik vagyoni részesedéssel: kivéve a NyRT nyilvánosan forgalomba hozott részvénye

 

Sorolja fel a társasági adó alanyait, mutassa be szerepét.

 

Társasági adó:

Társasági adót a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági,vállalkozási tevékenységből elért jövedelmük után kell fizetniük az arra kötelezett belföldi és külföldi adóalanyoknak.

Gazdasági tevékenységet végző egyéb szervek a közterhekhez ily módon hozzájárulnak.

Vállalkozási tevékenység : rendszeres, ill. jövedelem és/vagy vagyongyarapítás céljából végzik a tevékenységet.

Társasági adót negyedévente kell fizetni. Előlegként kell fizetni: negyedévet követő hó 20-ig kivéve a 4. negyedévet: azt dec. 20-ig kell megfizetni.

Feltöltési kötelezettség   dec. 20-ra: ha a bevétel több 50 milliónál, akkor a befizetett előlegeket ki kell egészíteni a várható társasági adó összegére de legalább annak 90 %-ára.

Társasági adó jövedelem típusú adó.

Társasági adó alanyai :

 • A gazdasági társaságok
 • Egyéb szervezetek: nem céljuk a jövedelem és/vagy vagyongyarapítás: non profit szervezet.

            Nem cégbíróság, hanem a székhely szerinti megyei bíróságon jegyzik be.

Gazdasági társaság és non profit szervezet a társasági és osztalék adó hatálya alá tartozik.

Társasági adó jellemzői:

 • Verseny semleges: társasági formától független
 • Közvetlen adó: adóterhet viselő és adófizetésre kötelezett azonos
 • Adó alapja nem azonos a számviteli törvény szerint meghatározott adózás előtti eredménnyel
 • Külföldön megfizetett adó beszámít az itthoni adóba
 • Szűk körben adómentességet élvez.

Alanyai:

 • Belföldi feltétlen: gazdasági társaságok BT, KKT, KFT, RT, Szövetkezet, egyesülés, európai részvénytársaság, európai szövetkezet, szövetkezet, állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, erdő-birtokossági társulat.
 • Belföldi feltételes: non profit szervezetek, ha bevételt érnek el, vagy ráfordítást számolnak el           gazdasági tevékenységre. Éves adóbevallásban kell megjelölni, ha van. Adómentesség: ha a bevétel 10 % -át nem haladja meg a vállalkozás bevétele. A 10 % kevesebb, mint 50 millió Ft.
 • Külföldi ( külföldön jegyezték be) vállalkozó: Mo-n végez gazdasági tevékenységet.
 • Külföldi szervezet: külföldi non profit szervezet.

 

Határozza meg az adó alapját és mértékét, értelmezze az adómentességet és az adókedvezményeket.

 

Társasági adó alapja:

A társasági adó alapját a számviteli tv. Előírásai szerint megállapított adózás előtti eredményből kiindulva,a társasági adóról szóló tv.-ben előírt módosító tételek figyelembevételével kell megállapítani.

Az adózás előtti eredmény:

            -a beszámoló alapján megállapított összeg

            .az adóévre vonatkozó beszámoló készítésére az adóévről készítendő bevallás határidejéig                         nem kötelezett adózónál a könyvviteli zárlat alapján megállapított összeg

Társasági adó számítása:

 1. adózás előtti eredmény

2.   adózás előtti eredményt csökkentő tételek

3.   adózás előtti eredményt növelő tételek

4/a:társasági adó alapja (1-2+3)

4/b: nyereségminimum (bevétel- ELÁBÉ- külföldi jövedelem-jogelőd tag bevétele)x 2%

összehasonlítjuk 1-et a 4a-val és 4b-vel, melyik a nagyobb:

            ha 1 vagy 4a nagyobb, mint 4b, akkor 4a-val számolunk

            ha 1 és 4a kisebb, mint 4b, akkor 4b-vel számolunk

5. társasági adó: 4a vagy 4b x16 %   (10 % az első 50 millióból, ha 5 feltételnek megfelelt)

6. adókedvezmények

7. fizetendő társasági adó = 5-6

8. adózott eredmény = 1-7

9. osztalék (%-ban, forintban)

10. mérleg szerinti eredmény = 8-9

 

4a: társasági adó alapja veszteség esetén negatív: veszteséget elhatárolja, későbbi nyereségből       elszámolható:

 • 1-4 évig elhatárolható, ez után akkor, ha megelőző kettő év egyike sem veszteséges, vagy veszteség évének bevétele fedezte a költségek legalább 50 %-át.

2. adózás előtti eredményt csökkentő tételek:

 • korábbi évek elhatárolt veszteségeiből mennyit akarok figyelembe venni
 • kettős könyvvitelt vezetőknél a várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása miatt bevételként felhasznált összeg
 • társasági adó törvényben meghatározott adócsökkentés
 • kapott osztalék
 • fejlesztési tartalék: adózás előtti eredmény 25 %-a, max. 500 millió Ft. Ezt fel kell használni 3 + 2 éven belül. Kizárólag fejlesztésre lehet felhasználni. Fel nem használt 16 %-át késedelmi pótlékkal kell visszafizeti
 • iskolarendszerű szakképzésben résztvevő adózónál a tanulószerződéssel foglalkoztatott tanuló után tanulónként havonta min. bér 24 %-át, iskolával kötött szerződésnél tanuló/hó/min. bér 12 %-a
 • sikeres szakmunkásvizsgát tett tanuló továbbfoglalkoztatásakor TB járulék összege
 • tartós munkanélküli foglalkoztatásakor TB járulék összege
 • pártfogói felügyelet alatt álló foglalkoztatásakor TB járulék összege
 • szabadságvesztésből szabadult foglalkoztatásakor TB járulék összege
 • elengedett bírság bevételként elszámolt része
 • legalább 50 %-ban megváltozott munkaképességű foglalkoztatása esetén a munkabér, max. min. bér összege. Foglalkoztatottak átlagos létszáma max. 20 fő.
 • Ha éve elejei létszám kevesebb mint 10 fő (mikro-vállalkozás): amennyivel meghaladja az éve elejei létszámot (létszám növekedés): létszámnövekedés x min. bér x 1,5 x 12
 • Megfizetett iparűzési adó: dec. 31-én adótartozás nincs. 2010.01.01-től megszűnik.
 • Beruházási kedvezmény (használatba nem vett tárgyi eszköz, beruházás, bővítés, felújításra fordított összeggel, max. 30 millió Ft-al csökkenti
 • Adományok: közhasznú szervezetnek adott adomány 100 %-al csökkenti; kiemelten közhasznú szervezetnek adott adomány 150 %-al csökkenti; tartós adomány adásakor bármelyik szervezet részére + 20 %-al csökkenti (korlát: adózás előtti eredményt 20 %-át nem haladhatja meg. Ha mindkét szervezetnek adományoz tartós adományt, 25 %-át nem haladhatja meg)
 • Kutatásfejlesztésre fordított összeg (MTA által jóváhagyott kutatás)
 • Szabadalmi és mintaoltalomra fordított összeg

3. Adózás előtti eredményt növelő tételek:

 • Értékcsökkenési leírás számviteli tv. Szerint elszámolt része
 • Jogerős bírság ráfordításként elszámolt összege
 • Társasági adó hiány: ellenőrzés, önellenőrzés során megállapított és elszámolt összeg
 • Tartós adomány többletkedvezménye, ha azért nem juttatta el, mert jogutód nélkül megszűnt a szervezet
 • Tartós adomány többletének a 2x-ese, ha egyéb okból nem juttatta el (tartós adomány: írásban vállalja, hogy legalább 4 évig, azonos vagy növekvő mértékben támogatást nyújt évente legalább egy alkalommal, ellenszolgáltatás nélkül)
 • Ingyenesen vagy ellenszolgáltatás nélkül átadott vagyoni érték
 • Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, elengedett követelés
 • Létszámcsökkentés: a létszámnövekedésnél figyelembe vett kedvezmény 1,2x-ese, ha a megemelt létszámot 4 évig nem tartotta meg (kivétel: gyes, gyed, haláleset, katonának vonult, börtönbe vonult)

Adó mértéke:

 • 16 %,
 • de az első 50 millió ft után adózhat 10 %-al, ha megfelel a következőknek: - adókedvezményt nem vesz igénybe

                          - legalább 1 főt foglalkoztat

                          - bevallja az átlagos állományi létszám és az év első napján érvényes min. bér            

                            1,5 x-esének éves összegének a TB járulékát

                          - rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik

                          - megelőző évben adóalapja elérte a jövedelem minimumot

                          A fennmaradó 6 %-ot de minimis támogatásként fejlesztésre kell fordítania.

Adómentesség:

A társasági adótörvény meghatározott körben mentesíti a non-profit szervezeteket a társasági adó megfizetése alól.

Nem kell adót fizetnie:

 • a közhasznú szervezetnek,kiemelkedően közhasznú szervezetnek nem minősülő alapítványnak,közalapítványnak,társadalmi szervezetnek,köztestületnek,ill. lakásszövetkezetnek,ha a vállalkozási tevékenységéből elért bevétele legfeljebb 10 M Ft,de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 %-át.
 • A közhasznú társaságnak,a közhasznú,kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az adóalapra számított adónak olyan része után,amelyet a kedvezményezett tevékenységből elért bevétele képvisel az összes bevételen belül
 • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak,amennyiben a pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem haladja meg a pénztár összes bevételnek a 20%-át

Adókedvezmény:

Beruházási adókedvezmények:

 • a beruházás üzembe helyezéstől kezdve több éven át vehetők igénybe abban az esetben,ha a beruházó adóalany megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek.
 • az adó összegéből vonhatók le.
 • egyszerre csak egy jogcímen vehetők igénybe.

Egyéb adókedvezmények:

 • az adóévben az alapkutatás,az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költségei között,ill. a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség 10 %-ának megfelelő összegű adókedvezményt vehet igénybe
 • az adókedvezmény az adóévben és a z azt követő 3 évben egyenlő részletekben érvényesíthető

Fejlesztési adókedvezmény:

Fejlesztési program keretében megvalósított:

 • legalább 3 milliárd Ft értékű beruházás
 • önkormányzat közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett 1 milliárd Ft értékű beruházás
 • legalább 100 M Ft értékű állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény élelmiszer-higéniai feltételek megteremtését szolgáló beruházás
 • legalább 100 M Ft értékű önálló környezetvédelmi beruházás
 • legalább 100 M Ft értékű szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás
 • az alapkutatást,az alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló,a felsőoktatási intézmény,valamint kutatóintézet kezelésében  lévő területen üzembe helyezett,legalább 100 M Ft értékű beruházás
 • legalább 100 M Ft értékű film-és videogyártást szolgáló beruházás
 • munkahelyteremtést szolgáló beruházás (új,felújított,bővített létesítmény ill. előállított termék,termelési,szolgáltatási folyamat változása esetén)

Az adókedvezményt az adózó maga állapítja meg,az adózó a kedvezményt a PM-hez benyújtott kérelemre hozott határozat alapján veheti igénybe.

Kis és középvállalkozások adókedvezménye:

 • az adókedvezmény a megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez,előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett és kizárólag e célra felhasznált hitel kamata után vehető igénybe.
 • Korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz beszerzésre, beruházásra felvett pénzintézeti hitel (lízing) kamatának 40 %-a, max. 6 millió Ft. de minimis.
 • Adó növelő, ha négy éven belül nem aktiválja a tárgyi eszközt, beruházást, eladja, megszünteti a vállalkozást, késedelmi pótlékkal növelten adónövelő a kedvezmény.
 • Adó növelő a  fejlesztési tartalék 16 %-a késedelmi pótlékkal növelten, ha öt év alatt nem fordította beruházásra.

 

 Értelmezze az adózott jövedelem felhasználásának lehetőségeit.

 

Adózott jövedelem felhasználás lehetőségei:

            Osztalék fizetés: amelyet az adott tulajdoni hányad névértékéhez viszonyítva állapítanak                               meg

            Vállalkozásba való visszaforgatás:az adózott jövedelem egy részének visszaforgatása a                                             vállalkozásba. Célja a vállalkozás eredményességének növelése.


Összes hozzászólás: 0
avatar

6.11., Vasárnap