BAABA

Marci
» Cikkek » -Tételsor- » Tételsor1

    5. Tétel
   
| 1061 | 2015-05-10 | Marci | Hozzászólások (0)

 

Hitelek

Hitelintézetek által nyújtott hitel, kölcsön.

 • Faktor ügyletek

                        Faktorálás: Bankári biztosítékkal nem fedezett rövid lejáratú, pénzkövetelésre szóló                                          jogosultság engedményezése.

                        Szereplői:

                                   -Faktorbank: az a hitelintézet, amely szolgáltatását eladja az áruügylet                                              eladójának.

                                   -Áruügylet eladója: a faktoring szolgáltatás vevője.

                                   -Áruügylet vevője: a fizetésre kötelezett.

                        Alapfaktoring ügylet: Csak az adminisztrációs szolgáltatásokat és a követelések                                                                behajtását tartalmazza.

                        Faktorbank szolgáltatásai:

                                   -adminisztrációs feladatok ellátása

                                   -ügyfele követelésének behajtása, finanszírozása

                                   -hitelezési kockázat átvállalása

                                   -hitelbírálat

 • Lízing ügyletek

                        -Pénzügyi lízing: Adásvétellel összekötött bérleti ügylet. A lízingbeadó ingatlan,                                         vagy  ingóság tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő                                        megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő                                                          határozott idejű használatába adja.

                                     Zártvégű: Lehetővé teszi, hogy a lízingbevevő a lízingelt dolgon tulajdont                                                      szerezzen.

                                     Nyíltvégű: A lízingbevevőnek közvetlenül nem biztosít tulajdonszerzési                                                           jogot.

                        -Operatív lízing: Ide tartozik minden olyan lízingügylet, amely nem minősül                                                          pénzügyi lízingnek. A lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint megvásárolja, vagy                                előállítja a lízingügylet tárgyát képező eszközt. Közvetett lízing esetén a lízingbeadó                                 vásárolja az eszközt. Közvetlen lízing esetén a lízingbeadó állítja elő az eszközt. A                                    lízingbevevő a lízingelt eszközt a lízing időtartamának végén köteles a                                                       lízingbeadónak           visszaszolgáltatni.

 • Forfait: bizonyos dolgokról való lemondást jelent .

A forfetírozást általában a külkereskedelmi áruszállítás,export-import ügyletek fedezésére szokták felhasználni. Az ügylet közép-, illetve hosszú lejáratú követeléssorozatok visszkereset nélküli megvásárlását jelenti diszkontáron. Itt a bank a követelés egészét megvásárolja, és nincs visszakövetelési lehetősége vagyis a kockázat egészét magára vállalja.

 

      Biztosítékok: I. Személyi biztosítékok

                                   a. Kezesség

                                               -Egyszerű kezesség

                                               -Készfizető kezesség

                                               -Váltókezesség

                                   b. Bankgarancia

                                   c. Bank által adott fedezetigazolás

                        II. Tárgyi biztosítékok

                                   a. Zálog

                                               -Jelzálog

                                               -Kézizálog

                                   b. Óvadék

                                   c.  Engedményezés

 • Kezesség: A kezes arra vállal kötelezettséget, hogy ha a fizetésre kötelezett esedékességkor nem fizet, ő maga fog helyette a jogosultnak fizetni.
 • Egyszerű kezesség: A hitelező követelése behajtása érdekében először az adóst keresi fel, és csak akkor fordulhat a kezeshez, ha az adóssal szemben indított eljárás eredménytelen.
 • Készfizető kezesség: A készfizető kezes fizetési kötelezettségének teljesítését nem teheti függővé attól, hogy a hitelező milyen intézkedéseket tett követelése behajtása érdekében, és azok milyen eredménnyel jártak.
 • Váltókezesség: A kezes a váltó valamelyik szereplőjéért vállal kezességet.
 • Egyenes váltóadósi kötelezettség: A váltókezes a saját váltó kiállítójáért, vagy az idegen váltó elfogadójáért vállal kezességet.
 • Megtérítési váltóadósi kötelezettség: A kezes a váltó kibocsátójáért, rendelvényeséért, forgatmányosáért vállal kötelezettséget.
 • Bankgarancia: Ha a bank a bankgaranciát adja, akkor garanciavállalásával hitelt nyújt a bankgaranciával rendelkező vállalkozónak. Ha a bank a garanciát kapja, akkor a hitelfelvevő a hitelező banknak egy másik bank garanciavállalását adja át biztosítékul.

            Bankgaranciával a bank önálló fizetési kötelezettséget vállal harmadik személy      kötelezettségeiért.

 • Bank által adott fedezetigazolás: Tanúsítja, hogy a bank a fizetésre kötelezett ügyfelének pénzéből olyan összeget, amennyi ügyfele jövőben esedékes fizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, zárolt számlán tartja, és a számláról fizetést csak a fedezetigazolásban meghatározott jogcímen teljesít.
 • Zálog: Az adós zálogszerződésben meghatározott vagyontárgyait a hitelezője javára leköti. A hitelező fedezetet kap a később esedékessé váló követeléseinek kielégítéséhez, ha követelését az adós esedékességkor nem teljesíti.
 • Jelzálog: A tartozás biztosítéka ingatlan. Jelzáloggal csak pénzkövetelés biztosítható. A jelzáloggal terhelt ingatlant a zálogjogosult nem veheti birtokába, nem szedheti annak hasznát.
 • Kézizálog: Kézizálog fedezete mellett nyújtott hitel a lombard hitel. Tárgya ingóság. A kézizálog jogosultja köteles a zálog tárgyát képező dolgot megőrizni, és azt a kézizálog megszűnésekor visszaszolgáltatni.

 

 • Bankhitelt biztosító zálogjog:

            Tárgya:

                        -anyag

                        -befejezetlen termék

                        -félkész termék

                        -árukészlet

                        -ingatlan kivételével tárgyi eszköz

                        -jövőbeli, vagy még lábon álló termés

 • Óvadék: Dologi biztosíték.

            Tárgya:

                        -készpénz

                        -takarékbetétkönyv

                        -értékpapír.

            A hitelező közvetlenül felhasználhatja az óvadékot követelésének kielégítésére. Ha a         fizetésre            kötelezett nem fizet, akkor az óvadék fedezetet biztosít a jogos követelésre.

            Követelések engedményezése: Lehetővé teszi, hogy a követelés jogosultja követelését egy             harmadik személyre átruházza.

            Tárgya: minden fennálló, jövőben esedékes, lejárt követelés, kivéve azokat, amelyek a      jogosult            személyéhez kötöttek.

 

A biztosítás :azon az alapelven működik, hogy az esetlegesen fellépő biztosítási események kiegyenlítése azokból az összegekből történjen, amelyeket az összes biztosított befizetett.

 • A biztosítás egy összetett tevékenység, melynek célja:

            - a biztosítottak érdekeinek védelme

            - az öngondoskodás ösztönzése

            - a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése

            - a biztosítás és a biztosítók nemzetgazdaságban betöltött szerepének erősítése

            - a biztosítási piac működőképességének, megbízhatóságának, a biztosítási tevékenység                              garanciájának erősítése

            - a biztosítási tevékenység egységes, a vállalkozás szabadságát, a piaci szereplők                             versenyképességét és versenyegyenlőségét garantáló szabályozása

            - a biztosítási rendszer megbízható működését szolgáló felügyeleti rendszer                                                  továbbfejlesztése a biztosítók kármegelőzésben vállalt szerepének elősegítése érdekében.

 • A biztosítási szerződés kétoldalú jogügylet.
 • A biztosítási szerződés tartalma:

                        a) a biztosítási esemény meghatározását, az alkalmazott kizárásokat;

                        b) a biztosítási esemény bejelentésének módját, határidejét;

                        c) a díjfizetésre, és a szerződő félnek, a biztosítottnak, a kedvezményezettnek a                                              szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire, azok teljesítésének módjára,                                              idejére, teljesítésük elmaradásának következményeire vonatkozó rendelkezéseket;

                        d) a biztosító szolgáltatásának megjelölését, a teljesítés módját, idejét, külön                                                    feltételeit, a biztosító mentesülésének vagy szolgáltatása korlátozásának feltételeit;

                        e) értékkövetés esetén annak részletes szabályait;

                        f) a szerződés megszűnése esetére a szerződő fél, a biztosított, a kedvezményezett                           jogait és a biztosító kötelezettségeit;

                        g) a biztosítási szerződés felmondásának feltételeit,

                        h) betegség-, baleset- és felelősségbiztosítás esetén – ha járadékfizetéssel jár – a                               járadék tőkésítésének szabályait;

                        i) az egyes igények elévülési idejét;

                        j) a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat;

                        k) a biztosító címét;

                        l) a biztosítás tartamát és a biztosítási időszakot;

                        m) a kockázatviselés kezdetét;

                        n) a szerződésre alkalmazandó jog meghatározását.

 • A biztosítási díj elemei:

                        -kockázati ( nettó)

                        -költségpótlékok

                        -nyereségpótlékok

 

      Biztosítási ágazatok és fajtái:

            -élet és nem élettípusú biztosítások( balesetbiztosítás, betegbiztosítás,egészségbiztosítás)

            -direkt és viszontbiztosítások( technikai biztosítások, gépjármű biztosítások, vagyon,                                   állatbiztosítás, szállítmányozás, lakás, vállalkozás)

            -felelősségbiztosítások

Életbiztosítások:Mindig valakinek a személyét érinti. Egy-egy konstrukciót többféle szempont együttes alkalmazásával lehet meghatározni.

            Csoportosítások:

            Az életbiztosítás célja szerint:

                        -kockázati haláleseti biztosítás

                        -elérési biztosítás

                        -vegyes(kombinált) biztosítás

                        -fix term (meghatározott időpont) biztosítás

            A szerződéssel összefüggő időtényezők szerint:

                 a díjfizetés időpontja ill. tartalma alapján

                        -egyetlen időponti

                        -meghatározott időtartamra szóló

                        -élethossziglani

                 a biztosító szolgáltatási kötelezettsége szerint

                        -várakozási idő nélküli

                        -várakozási időt is kikötő

                        -egységes várakozási idejű

                        -u.n. opciós várakozási idejű

                        -díjmentesítéses biztosítások

            A szolgáltatási kötelezettség módja szerint:

                        -összeg- vagy tőkebiztosítások

                        -járadékbiztosítások

            A biztosított személyek száma szerint:

                        -egy személyre kötött

                        -kölcsönös életbiztosítások

                        -csoportos életbiztosítások

            A díjfizetés technikája alapján:

                        -egyszeri díjas

                        -visszatérő díjas

            A biztosítási tartalékképzés szempontjai alapján:

                        -hozadék-visszatérítés rendszerű

                        -hozadék-visszatérítés nélküli rendszer szerinti

 

Nem élet típusú biztosítások

Balesetbiztosítások

A minősítéshez négy tényező szükséges:

            -külső erőbehatás

            -hirtelenség

            -akaraton kívüliség

            -testi tényező

Csoportosítások:

            A biztosítottak köre szerint:

                        -egyéni

                        -csoportos

            A biztosítási kötelezettség szerint:

                        -általános

                        -speciális

            A biztosítási kötelezettség tartalma szerint:

                        -baleseti halálbiztosítások

                        -rokkantsági biztosítások

                        -vagyon- és jövedelemveszteség pótlását szolgáló biztosítások

            A szerződők köre szerint:

                        -azonos foglalkozásúak

                        -azonos munkahelyűek

                        -hasonló beosztásúak

                        -az azonos területi egységben lakók,dolgozók stb. biztosításai

            A szolgáltatás módja szerint:

                        -egy összegű

                        -járadék jellegű

            A díjfizetés módja szerint:

                        -egyszeri díjas

                        -folytatólagosan fizetendő díjas

Betegbiztosítások:

Legfontosabbak:

            -teljes(univerzális)betegbiztosítás

            -kiegészítő betegbiztosítás

            -önálló betegbiztosítás

            -várakozási idővel összefüggő betegbiztosítás

            -egészségvédelemmel összefüggő betegbiztosítás

Egészségbiztosítások:

Két fő csoportja van

            Egyéni egészségbiztosítások

                        -kórházi költséget fedező biztosítások

                        -az operációs költségek biztosítása

                        -a vizsgálatok költségeinek biztosítása

                        -a munkaképtelenség miatti jövedelem kiesés biztosítása

                        -ápolási biztosítások

            Csoportos egészségbiztosítások:

                        -az alapvető kiadásokra fedezetet nyújtó biztosítások

                        -a fontos kiadások biztosítása

                        -a csoportos munkaképtelenség miatti jövedelempótló biztosítás

                        -fogászati kezelést fedező biztosítások

                        -nemzetközi szervezetek által nyújtott csoportos egészségbiztosítások

Direkt-és viszontbiztosítások

Technikai biztosítások

Csoportjai:

            -gépi elektronikai eszközök biztosításai

            -tevékenységekhez kapcsolódó biztosítások

            -szerelési biztosítások

            -fővállalkozói biztosítások

            -az üzemszünet biztosítás

Gépjármű-biztosítás

A gépjárművekkel kapcsolatban keletkezett károkra nyújt fedezetet.

Két biztosítási fajtára van igény:

            -Casco biztosítás:a gépjárművet érintő károkra nyújt fedezetet

            -Felelősségbiztosítás:másnak okozott károkra nyújt fedezetet

Vagyonbiztosítások

Magánbiztosítás

            -az elemi károk biztosítása (tűz,vihar,fagy,víz,jégkár stb)

            -üvegtörés-biztosítás

            -tűz miatti üzemszünet-biztosítás

            -vezetékes károk biztosítása

Állatbiztosítások

            -élőállat-biztosítás

            -vágóállat-biztosítás

 

Szállítmánybiztosítások

            Tengeri szállítmánybiztosítás

                        -tengeri szállítóeszköz-biztosítás

                        -áruszállítmány-biztosítás

                        -a szállítók felelősségbiztosítása

                        -az elmaradt jövedelem biztosítása

            Szárazföldi szállítmánybiztosítás

                        -belföldi szállítmánybiztosítás

                        -bizományosi szállítmánybiztosítás

                        -különleges szállítmányok biztosítása

                        -szállítással és hírközléssel összefüggő biztosítások

                        -a szállítmánybiztosítások különleges fajtái

Lakásbiztosítások

Vállalkozási biztosítások

Lehetnek:

            -általános felelősségbiztosítás

            -a munkavállaló és munkáltató felelősségbiztosítása

            -a vállalkozók gépjármű biztosítása

Felelősségbiztosítások

Legfontosabb típusai:

            -tulajdonosi felelősségbiztosítás

            -termékfelelősségi biztosítás

            -szakmai felelősségbiztosítás


Összes hozzászólás: 0
avatar

12.7., Szerda