BAABA

Marci
» Cikkek » -Tételsor- » Tételsor1

    6. Tétel
   
| 3603 | 2015-05-10 | Marci | Hozzászólások (0)

 

Pénzforgalom általános szabályai

            A pénzforgalom a pénz szakadatlan körforgása, amely során közvetíti az áruk cseréjét és az          egyéb fizetéseket.

            A pénzforgalom lehet :

                  -nemzeti és

                  -nemzetközi fizetési forgalom.

            Fizetési módok a pénzforgalomban:

                  -készpénzfizetés

                  -készpénz nélküli fizetés.

 

1. Készpénzforgalom lebonyolítása

            Ahhoz, hogy a gazdálkodó szerv a pénztárából készpénzzel tudjon fizetni, a bankszámlájáról       a             pénzt fel kell venni.

            Fizethetünk úgy is, hogy megbízást adunk a számlavezető pénzintézetnek, hogy a számláról             közvetlenül vagy postán keresztül harmadik személynek fizessen készpénzt.

            1.1.Bankszámlára történő befizetés történhet

                        -befizetési lappal, ha a befizetése a számlavezető pénzintézetnél történik

                        -készpénz átutalási megbízással

                        -belföldi postautalvánnyal

                A nyomtatványokat javítás nélkül, minden szelvényt azonos tartalommal kell kitölteni.

            1.2.Bankszámláról a pénzfelvétel történhet

                  -készpénzfelvételi utalvánnyal

                  -kiutalás kifizetési utalvánnyal

                  -kiutalás távirati utalvánnyal

                  -pénzfelvétel esetenkénti utalással.

            Készpénzfelvételi utalvány

            A számlatulajdonos az utalványon arról rendelkezik, hogy a bank az utalvány benyújtójának az azon             feltüntetett összeget a számlakövetelés terhére készpénzben fizesse ki.

            Szigorú számadású nyomtatvány, a számlavezető bank adja ki a számlatulajdonos megrendelésére.

            Kiutalás kifizetési utalvánnyal

            A kiállító azzal bízza meg a számlavezető bankját, hogy a bankszámlakövetelés terhére     postán             keresztül fizesse ki az utalványon megjelenő összeget.

            Mellékelni kell a "Kifizetési utalványok feladójegyzéke" nevű nyomtatványt is.

            Kiutalás távirati nyomtatvánnyal

            Sürgős esetben lehet vele fizetéseket teljesíteni /alsó értékhatárhoz kötött az alkalmazása/.

            Felvét esetenkénti átutalásból

            A számlatulajdonos megbízza a bankot, hogy a számlája terhére utalja át a megjelölt összeget a             gyűjtőszámlára /átutalási megbízás esetenkénti gyűjtőszámlára/.

            Fiókok, telepek készpénzellátására használható.

            A fel nem használt összeget csak a cég bankszámlájára lehet visszafizetni.

2. Készpénzkímélő fizetési formák

            2.1. Csekk

            Kibocsátója azzal bízza meg a bankját, hogy a csekken megjelölt összeget a csekk            birtokosának fizesse ki, vagy számláján írja jóvá.

            A csekk szólhat:

      készpénzfizetésre: beváltáskor a csekken szereplő összeget készpénzben fizetik ki

      elszámolásra: az összeget a benyújtó számláján jóváírják.

            A csekknyomtatvány kiadásakor a bank a gazdálkodó szervezettel csekkszerződést köt,    melyben             megállapodnak a csekk alkalmazásának feltételeiről.

            A bank olyan gazdálkodó szervezettel köt szerződést, amely fizetési kötelezettségeinek     időben             eleget tesz. A szerződést bármelyik fél felmondással megszüntetheti.

            Fedezetlen csekk kibocsátását a törvény bünteti.

            2.2. Bankkártya

            A bankok által kibocsátott kártyák /mágnescsíkkal ellátott műanyag lap/ a biztonságos       pénzforgalmat szolgálják.

            A hitelintézet számlatulajdonosai részére bankkártya-szerződés alapján bankkártyát bocsáthat ki,             amelynek segítségével a kártyabirtokosok készpénzt vehetnek el, valamint áruk     és szolgáltatások             ellenértékét fizethetik ki a kereskedői elfogadó helyeken.

            A bankkártya útján adott fizetési rendelkezés visszavonhatatlan.

            Fajtái:

                  -utazási kártya

                  -csekk kártya

                  -bankkártya

                  -hitelkártya

 

Bankszámlaszerződés:

A bank és ügyfele között szerződéses kapcsolat van.Az ügyfél megkeresi számlanyitási igényével a bankot,amely elszámolási számlát(betét vagy folyószámlát) nyit az ügyfél számára.

            A bankszámlaszerződés általános tartalma:

                        -a szerződő felek megnevezése

                        -a szerződés tárgya

                        -a megbízás konkrét tartalma

                        -a kamat és díjfizetésre vonatkozó előírások

                        -a szerződés felmondásának jogi szabálya mindkét részről

                        -a felmondáshoz kapcsolódó szankciók

                        -a hatálybalépés

                        -esetleges záró hivatkozások

ill. mindezeknek kétoldalú aláírással való hitelesítése.

Bankszámlák fajtái:

Pénzforgalmi bankszámla:a pénzforgalomról,ennek szolgáltatásairól,elektronikus fizetési eszközeiről szóló kormányrendeletnek megfelelően nyitott bankszámla.

Lakossági bankszámla:minden olyan bankszámla lakossági bankszámla,amelyen nincs külön utalás arra,hogy pénzforgalmi bankszámláról van szó.

Bankszámlák feletti rendelkezési jog:

A számlatulajdonos írásban jelenti be,hogy ki jogosult ill. kik jogosultak rendelkezni a pénzforgalmi bankszámla felett.

Bankszámlakivonat:

A bank a számlatulajdonosokat a bankszámlán történt terhelésről ill. jóváírásról írásban bankszámlakivonattal értesíti.

Tartalmaznia kell:

az egyes műveletek összegét, időpontját

az egyes műveleteknél felszámolt jutalékot,díjat vagy költséget

Pénzügyi bankszámla esetében: minden olyan munkanapon bankszámlakivonatot kell készíteni,amelyen jóváírás vagy terhelés történt,és azt a számlatulajdonosnak továbbítania kell.

Lakossági bankszámla esetén:a szerződésben meghatározott határidőben,de legalább havonta egyszer készítenie kell bankszámlakivonatot.

A pénzforgalom a pénz állandó körforgása, amely közvetíti az árucserét és az egyéb fizetéseket; a pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összessége.
Lebonyolítása fizetőeszközökkel történik

Készpénznélküli fizetési formák

-Egyszerű átutalás: A fizetés teljesítését a fizetésre kötelezett kezdeményezi, aki átutalási megbízást ad át bankjának. Aktív fizetési mód.
Folyamata:
                        1. átutalási megbízás benyújtása
                        2. a fizetésre kötelezett bankszámlájának megterhelése
                        3. a pénz átutalása a jogosult bankjának
                        4. a jogosult bankja jóváírja az összeget a jogosult bankszámláján
                        5. a jogosult bankja értesíti a jogosultat az átutalásról
                        6. a fizetésre kötelezett bankja értesíti ügyfelét az átutalásról.
-Csoportos átutalás: Azonos időben, azonos jogcímen több jogosultnak történő teljesítés. Értékhatár nincs megszabva.
-Azonnali beszedési megbízás: A fizetést a jogosult kezdeményezi. A jogosult megbízza bankját, hogy az ő számlája javára, a fizetésre kötelezett számlájának terhére meghatározott pénzösszeget szedjen be. Értékhatár: minimum 20 000 Ft. Passzív fizetési mód. A jogosult értesíti a kötelezettet, hogy ellene azonnali beszedési megbízást nyújtott be.
-Csoportos beszedési megbízás: A jogosult az azonos jogcímen őt illető követeléseiről csoportos beszedési megbízást nyújt be azzal, hogy követeléseit a bankszámlája javára, a fizetésre kötelezettek bankszámlája terhére szedje be.
-Váltóbeszedési megbízás: A váltókövetelés jogosultja adja bankjának. A jogosult megbízza bankját, hogy követelését a váltóadós bankszámlájának terhére, és saját bankszámlája javára szedje be.
-Határidős beszedési megbízás: A jogosult megbízza bankját, hogy számlája javára, a Kincstárnál számlával rendelkező kötelezett terhére a Kincstárral meghatározott összeget szedessen be.
-Okmányos meghitelezés (akkreditív): A bank levélben kötelező fizetési ígéretet tesz az eladónak. Kedvezményezettje az eladó. Szereplői a vevő, az akkreditívet nyitó bank és az eladó. A folyamatba beléphet az eladó bankja is, amely lehet:
                        -avizáló bank (megvizsgálja és továbbítja az okmányokat)
                        -igazoló bank (igazolja az akkreditívet)
                        -fizető bank (az akkreditívet nyitó bank kéri fel fizetésre)
                        -negociáló bank (az eladó felkérésére, saját költségére és kockázatára megveszi az                          eladótól az akkreditív okmányokat)
-Lakossági folyószámla: A bank természetes személyeknek nyitja és vezeti. A folyószámla javára a bank befizetéseket és átutalásokat fogad el. A bank a megbízások teljesítéséért költséget számol fel, a számla egyenlege után kamatot fizet.

Külkereskedelemben használatos fizetési módok
Külkereskedelmi tevékenység a termékek, szolgáltatások exportja és importja.
-Akkreditív
                        - átruházható: a kedvezményezett maga helyett más kedvezményezettet is                                        megjelölhet
                        - feltöltődő: lehetővé teszi a folyamatos szállítások lebonyolítását az eladó és a vevő                                      között
                        - back – to – back: két egymáshoz kapcsolódó akkreditívet jelent, ahol az első                                               akkreditív fedezi a második akkreditívet
                        - készenléti: azon a feltételezésen alapul, hogy a vevő eleget tesz fizetési                                          kötelezettségének
-Kereskedelmi hitellevél: A kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget, hogy az okmányok bármelyik birtokosának kifizeti a hitellevélen feltüntetett összeget.
-Okmányos beszedvény (inkasszó): Az eladó megbízza bankját, hogy a leszállított exportáru ellenértékét a vevőtől az átadott okmányok alapján szedje be, és fizetés esetén az okmányokat adja át a vevőnek.
-Nyitott inkasszó: az eladó az árut közvetlenül a vevőnek juttatja el, az áruokmányokat bankjának küldi meg.
-Nyitva szállítás: Az eladó az árut közvetlenül a vevőnek küldi meg. A vevő akkor fizet, ha az áru a birtokába kerül.
-Halasztott fizetési átutalás: A vevő az áru átvétele után teljesít fizetést, ami céghitelt jelent.
                        Nyitott céghitel: az eladó a vevőtől független biztosítékot nem kap.
                        Fedezett céghitel: az eladó a vevőtől független biztosítékkal rendelkezik, pl.                                   bankgarancia.
-Zsírórendszer: A bankok a külső klíringkörbe tartozó elszámolásforgalmat bonyolítják le.
-Külső klíringkör: a különböző bankok számlatulajdonosai közötti elszámolás-forgalom.

Elektronikus fizetési eszközök
Birtokosa számára lehetővé teszi, hogy:
- a bankkal szemben fennálló valamely pénzkövetelésével rendelkezzék
- bankszámlája terhére készpénzt vegyen fel
- vásárolt áruk, igénybe vett szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse
- azzal fizetést teljesítsen.
Távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz: Birtokosa rendelkezhet a bankkal szemben fennálló bankszámla követeléséről, pl. bankkártya.
Elektronikus pénzeszköz: Újratölthető fizetőeszköz, amelyen az értékegységek elektronikus úton tárolhatók, és a tárolt érték erejéig arról, illetve azzal fizetés teljesíthető.
Bankkártya: A bank bocsátja ki. Birtokosa a bankszámlájáról készpénzt vehet fel, illetve vásárlások, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti.
Betéti kártya: a vele végzett műveletek értéke nem haladhatja meg a kártyához tartozó folyószámlán lévő követelés összegét.
Hitelkártya: a vele végzett művelet értéke azzal az összeggel haladhatja meg a kártyához tartozó számlán rendelkezésre álló összeget, amilyen összegű hitelt biztosít a bankkal kötött megállapodás. Átruházni nem lehet.
 


Összes hozzászólás: 0
avatar

12.7., Szerda