BAABA

Marci
» Cikkek » -Tételsor- » Tételsor1

    9. Tétel
   
| 1346 | 2015-05-10 | Marci | Hozzászólások (0)

 

A pénzügyi piac fogalma, feladata

A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények), pénzügyi eszközök, mechanizmusok, valamint törvények, szabályozók és szokásjogok összessége.

Elsődleges feladata a gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), tőkék eljuttatása a felhasználókhoz. A felhasználók ui. keresletet támasztanak a megtakarítók jelenleg rendelkezésre álló, azaz jelenbeli pénzére, a megtakarítók pedig jelenlegi pénzt kínálnak a felhasználók jövőbeli pénzéért. A pénzügyi piacon tehát különböző időpontbeli pénzek cserélnek gazdát.

Csoportosítása:

 • Időbeliség: Ügyletek lejárati ideje szerint megkülönböztetünk: pénz, tőke piacot. A pénzpiac a rövid lejáratú pénz, hitelek és értékpapírok piaca váltó, kincstárjegy. A tőkepiac éven túli hitelek és értékpapírok piaca részvény, kötvény, hosszú lejáratú bankbetétek. Euró piacnak nevezzük a pénzügyi piac nemzetközi formáját. Mindkét piacon pénz cserélnek pénzért. A pénzpiacnál a csere tárgyai időben közel esnek egymáshoz, a tőkepiacnál távolabb. Az értékpapírpiac mind a pénzpiacnak, mind a tőkepiacnak részpiaca.
 • Kibocsátás:Forgalmazás alapján beszélünk nyílt és zárt piacról: nyílt piacon nyílt kibocsátás bárki vásárolhat pénzügyi eszközöket /tőzsdei és tőzsdén kínált kereskedelem/ míg a zárt piacon a zárt kibocsátás a befektetők köre meghatározott.
 • Piac funkció:Közgazdasági értelmezés szempontjából megkülönböztetünk elsődleges valamint másodlagos piacot. Elsődleges piacról beszélünk akkor, ha új értékpapírok kerülnek forgalomba, azaz a megtakarítás itt alakul át működő tőkévé. Másodlagos piac során a már kibocsátott értékpapírok cserélnek gazdást. A másodlagos piac alapvető funkciója, hogy biztosítása a megtakarítások likviditását. További funkciója a folyamatos információszolgáltatás mind a kibocsátó számára, min a befektető számára.
 • Ügyletek esedékessége: A piaci ügyletek esedékessége alapján megkülönböztetünk azonnali és határidős piacot. Azonnali ügyletnél a szerződéskötés és teljesítés ideje megegyezik. A határidős ügyletnél a szerződéskötés és a teljesítés ideje eltér.
 • A pénzügyi eszköz jellege alapján: kiemelhető az értékpapírpiac, amely az értékpapírok adásvételének a helyszíne. Ez a piac is lehet elsődleges vagy másodlagos, azonnali vagy határidős, nyílt és zárt.

 

Értékpapírok csoportosítása:

            a.) Az értékpapírba foglalt jog szerint az értékpapír lehet:

                        -Követelést megtestesítő értékpapír /váltó, csekk, kötvény/ jellemzője, hogy az egyik fél                 elismeri valamely másik féllel szemben annak követelését és vállalja, hogy az                                             meghatározott időben és módon, az értékpapírban foglalt feltételeknek megfelelően ki fogja                       egyenlíteni.

                        -Részesedési jogot megtestesítő értékpapír /részvény, részjegy/ azt igazolja, hogy tulajdonosa                     valamely vállalkozás alaptőkéjéhez járult hozzá, és befektetett pénze után jogosult a                                 kiosztásra kerülő nyereség arányos részére.

                        -Áruval kapcsolatos jogot megtestesítő értékpapír /közraktárjegy/ valamely áru feletti                                  rendelkezési jogot biztosítanak.

                        -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír /kötvény/

            b.)Az átruházás lehetősége szerint az értékpapír lehet:

                        -Bemutatóra szóló értékpapír tulajdonosa élvezi a papírban foglalt összes jogot.                                          Átruházása egyszerű átadással történik, amelynek révén valamennyi jog átszáll az új                                 tulajdonosra.

                        -A névre szóló értékpapír mindig egy meghatározott személy nevére szól, így az                            értékpapírhoz kapcsolódó jogok egyszerű átadással nem idegeníthetők el. Ahhoz, hogy az                        ilyen papír más tulajdonába jusson, lelépési nyilatkozat szükséges, ezt cedálásnak nevezzük.

                        -Rendeletre szóló, feltüntetésre kerül a jogok gyakorlására jogosult neve, valamint a                                    rendeleti záradék /váltó, csekk/

            c.)Hozama szerint az értékpapír lehet:

                        -Nem kamatozó értékpapír /diszkontpapírok/

                        -Fix kamatozású értékpapír tulajdonosa a nominális kamatlábnak megfelelő rendszeres                               kamatjövedelemhez jut.

                        -Váltó kamatozású értékpapír tulajdonosa a társaság eredményétől függően juthat                            hozamhoz

                        -Átmeneti hozamú értékpapír tulajdonosa fix ill. változó hozamra tarthat igényt.

            d.)Lejárat szerint az értékpapírok lehetnek:

                        -rövidlejáratú (éven belüli)

                        -középlejáratú (1-5 év)

                        -hosszú lejáratú (5 éven túli)

                        -lejárat nélküli

            e.)Forgalomképesség szerint az értékpapírok két csoportba sorolhatók:

                        -A forgalmazás köre alapján lehetnek közforgalom számára szánt, és meghatározott                                    körben forgalmazásra szánt értékpapír.

                        -A forgalomba hozatal feltétele szerint megkülönböztetünk zárt és nyilvánosan                                            forgalomba hozott értékpapírokat.

            f.)Kibocsátó szerint az értékpapír lehet:

                        -állam által kibocsátott értékpapír,

                        -önkormányzat által kibocsátott értékpapír

                        -önkormányzat által kibocsátott értékpapír,

                        -vállalkozások által kibocsátott

                        -hitelintézetek által kibocsátott értékpapírok

            g.)A gazdaságban betöltött szerep alapján:

                        -a pénzt forgalmi-, és fizetőeszköz szerepében helyettesítő értékpapírok, váltó csekk

                        -a vagyontartás eszköze szerepében helyettesítő értékpapír, az un. Szűkebb                                                értelemben vett értékpapír, pl. a kötvény, részvény.
 

A bankok által kibocsátott,forgatható értékpapírok:

            Rövid,éven belüli lejáratú követelések:

                        -a pénztárjegyek(fix kamatozású,fix címletű,bemutatóra szóló)

                        -a letéti jegyek(névre vagy bemutatóra szóló,kamatát a kibocsátó határozza meg)

                        -a takaréklevelek(bemutatóra vagy névre szóló, kötött címletű,hosszú lejáratra kibocsátott,                        fix vagy változó kamatozású,lehet normál kamatozású, vagy diszkontváltozatú)

            Hosszú távú megtakarítási formák:     -a takarékszelvények(fix, sávos kamatozású)

                                                                       -a takarékjegyek(rövid lejáratú betét jellegű okirat)

 

Váltó:

Olyan névre vagy rendeletre szóló,forgatható értékpapír, amelyben egy később esedékes fizetés testesül meg. Fizetési ígérvény, az adós ígéretet tesz arra, hogy tartozását egy későbbi időpontban megfizeti.
Két fajtája van:            -Saját váltó: a kiállító ígéret tesz hogy a feltüntetett összeget megadott időben és helyen                               befizeti.

                        -Idegen váltó: A kibocsátó felszólítja a címzettet, hogy a feltűntetett összeget a                                             kedvezményezettnek fizeti.

Hozam tekintetében a váltó nem kamatozó, hozamelvárása csak a lejárat napján teljesül, ezért diszkontpapír.

 

Váltó törvényes kellékei:      

Saját váltó törvényes kellékei:

            1.A váltó elnevezés

            2.Pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás

            3.Kedvezményezett neve

            4.Esedékesség megjelölése

            5.A fizetés helyének megjelölése

            6.Kiállítás idejének és helyének megjelölése

            7.Kiállító aláírása.

Idegen váltó törvényes kellékei:

            1.A váltó elnevezés

            2.Pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás

            3.Kedvezményezett neve

            4.Címzett neve

            5.Esedékesség megjelölése

            6.Fizetés helyének megjelölése

            7.Kiállítás idejének és  helyének megjelölése

            8.Kibocsátó aláírása

Váltóműveletek:

1.Forgatás:

            Szereplői: -a forgató (aki a váltót átruházza),

                             -a forgatmányos (akire a váltót átruházzák), és

                             -a forgatmány,maga a váltó(az a nyilatkozat, amellyel a váltót átruházzák).

            Megkülönböztetünk:-üres forgatást(csak a régi tulajdonos írja  alá a váltót)

                                           -teljes forgatást(a régi és az új tulajdonos is aláírja a váltót)

2.Beváltás meghatározott időben

3.Váltóleszámítolás másnéven diszkontálás:

            A bank megvásárolja a váltót,diszkontáron.

            A diszkontár a váltó jövőbeli értékét mutatja meg a jelenben.

            Diszkont érték:     váltó összege - (váltó összege*kamatnapok száma*kamatláb)

                                                                       360*100

 • Váltó átruházása:

                        Cedállásal, az engedményező levél felhasználásával lehet megváltoztatni a személyt.

                        Forgatással, ha a váltó rendeletre szól.

 • Felhasználási módok: esedékesség napján történő behajtás,

                                               váltó forgatása,

                                               váltó leszámolása, eladása lejárat előtt a banknak.

 • Váltó szerepei:Fizetési eszközként,

                                   hiteleszközként,

                                   biztosítékként,

                                   befektetési eszközként.

 • Címzett: az idegen váltón az a személy, szervezet, akit a váltó kibocsátója fizetésre felszólít.
 • Elfogadás: a címzett elfogadja a váltót, ha a váltóból eredő kötelezettséget magára vállalja.

                        Feltétlen: a címzett úgy fogadja el a váltót, ahogy azt kibocsátották.

                        Feltételes: a címzett megváltoztatja a váltón meghatározott feltételeket.

 • Kedvezményezett: az a személy, szervezet, akinek a váltó alapján fizetni fognak.
 • A váltó esedékessége: a váltó fizetésének határnapja.

            Az esedékesség lehet: -Megtekintésre

                                               -Megtekintés után bizonyos időre

                                               -Kelet után bizonyos időre

                                               -Határozott naptári napra

 • A váltó árfolyama, hozama: az árfolyamot a váltó jövőbeli pénzáramának jelenértéke határozza meg.
 • Leszámítolás: a bank a váltó leszámítolásával egy későbbi időpontban esedékes követelést vásárol meg. A bank kétféleképpen vizsgálja a váltót, mielőtt leszámítolja:

                        Formai vizsgálat:-szabvány-nyomtatványon állították-e ki

                                                 -törvényes kellékek megléte

                                                 -a forgatás szabályosan történt-e

                                                 -sértetlen-e a váltó

                        Tartalmi vizsgálat:-váltóadós fizetőképessége

                                                   -hányszor forgatták a váltót

                                                   -biztosítékok

 • Viszontleszámítolás: a bank folyamatos működésének biztosítása szükségessé teheti, hogy az általa leszámítolt váltót viszontleszámítoltassa. Az MNB a bank által leszámítolt váltót az esedékesség napja előtt megvásárolja

Összes hozzászólás: 0
avatar

6.11., Vasárnap